Voorzitter,

Vandaag gaan wij een besluit nemen betreffende het statenvoorstel “Notitie netwerksturing energietransitie”  en de PVV-fractie wil graag kort reageren op dit voorstel.

Read More

Statenvoorstel Knelpunten openbaar vervoer

Voorzitter,

In het coalitieakkoord 'Krachten bundelen' staat dat de echte knelpunten in het openbaarvervoer worden aangepakt, mits het de onder verantwoordelijkheid van de provincie valt. Er zal met de partners gezocht worden naar slimme oplossingen en voor deze knelpunten is € 1.2 miljoen gereserveerd. (bestemmingsreserve coalitieakkoord).

Read More

Statenvoorstel Waterdunen - DIO-ONTW-098

Voorzitter,

In het afgelopen voorjaar is Provinciale Staten gei╠łnformeerd over een dreigend tekort betreffende het project Waterdunen. Afgesproken is dat Gedeputeerde Staten het project verder zou doorlichten en een aantal scenario's zou ontwikkelen met actualisatie van de scope.
Een aantal varianten is in kaart gebracht en daarbij werd geconstateerd dat vanwege de reeds eerdere doorgevoerde noodzakelijke bezuinigingen in 2015 met het behoud van een minimale kwaliteit en de juridisch aangegane verplichtingen, het aantal uitvoerbare scenario's beperkt is gebleven.

Read More