Amendement SV implementatie advies Thermphos

Amendement met betrekking tot het Statenvoorstel Implementatie advies Samsom, inclusief  dekkingsvoorstel DIP-163 nr. 17022020 

Amendement van het lid Vincent Bosch (PVV)

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

  • In het besluit aan dictum 1a. na “(…) van het Thermphos terrein” toe te voegen: “onder de dwingende voorwaarde dat ZSP haar garantstelling aan de GR ZSP reeds afgebouwd heeft in 2023.” en dit tot het primaire besluit te maken.
  • Hierna een nieuw besluit 1b in te voegen: “Subsidiair het bedrag beschikbaar te stellen dat benodigd is om het terrein “fosforveilig” te maken: de BRZO-status niet meer op het terrein berust, tot een maximum van €8,4 miljoen.”
  • Het huidige besluit onder 1b. tot 1c. te maken.
  • Onder 1c. “Akkoord gaan met de verdeling van mee- en tegenvallers (…)” te wijzigen in “Akkoord gaan met de verdeling van tegenvallers (…)”.
  • Aan het dictum toe te voegen als punt 14: “Indien de dwingende voorwaarde niet vervuld is en dientengevolge op het subsidiaire besluit teruggevallen wordt, het door ZSP aan de provincie te restitueren bedrag (minimaal: €27,7 miljoen - €8,4 miljoen = €19,3 miljoen) onder te brengen in een voorziening “Economische structuurversterking”.”

 

Toelichting

Middels de fusieovereenkomst koppelt ZSP de overname van de conclusies uit het rapport Samson aan de fusie. Hierbij heeft zij echter eenzijdig een extra voorwaarde opgelegd, namelijk dat de mogelijke opbrengsten na de sanering -gelet op de extra investering die ZSP moet doen- volledig ten bate komen van ZSP. Hiermee heeft zij een bijzondere hypotheek gelegd op het aannemen van dit Statenvoorstel. 

Losstaand van de te verwachten bespoediging van de Zeeuwse economie, heeft de fusie voor ons als aandeelhouder niet direct een noemenswaardig voordeel. De GR ZSP heeft nog steeds een gigantische garantstelling uitstaan aan ZSP N.V. Vooralsnog wordt deze garantstelling afgebouwd tot 2028. Middels dit amendement willen we de afbouw van de garantstelling doen versnellen, opdat wij als aandeelhouder een toonbaar noemenswaardig voordeel uit de fusie halen, gelet op de enorme kostenpost die we op ons nemen door in te stemmen met het voorstel “Implementatie advies Samson”. Dit als tegenvoorwaarde aan de extra voorwaarde die ZSP heeft opgenomen in de fusieovereenkomst.

Het subsidiaire besluit is om te kunnen voldoen aan de plicht die we reeds op ons genomen hebben: het betalen van de €700.000 per maand tot de BRZO-status eraf kan. Hierin is een ruime marge genomen op de planning van mei 2018.

De kosten die dientengevolge terugvloeien naar de provincie worden wat de PVV betreft ingezet waar we ze origineel voor zouden inzetten: het versterken van de economische structuur in Zeeland.

 

Hoogachtend,

Statenfractie Partij voor de Vrijheid in Zeeland

 

Namens deze,

 

Vincent Bosch

Lid Provinciale Staten van Zeeland