Amendement "Toekomstverkenning fietsvoetveer"

Vergadering Provinciale Staten van
Zeeland d.d. 4 november 2016

Amendement van het Statenlid Roland L. J. M. de Wit met betrekking tot het Statenvoorstel “ Toekomstverkenning fietsvoetveer - DIO-M&S-093’

 

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Ontwerp-besluit
De Staten der provincie Zeeland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 27 september 2016 nr. 16014119;

besluiten:

• in te stemmen met de keuze om scenario 2b uit de toekomstverkenning fietsvoetveer (vervanging van een SWATH schip door een groot nieuw schip i.c.m. een uurdienst) verder uit te werken in een businesscase;
• in te stemmen met de keuze om het door de heer Keijmel in de commissie Economie d.d. 7 oktober jl. gepresenteerde scenario 7b (vervanging van beide schepen in 2019 door nieuwe elektrische schepen i.c.m. een uurdienst en extra afvaarten) eveneens verder uit te werken in een businesscase;
• bovengenoemde uitgewerkte businesscases scenario 2b en 7b d.d. 17 maart 2017 ter besluitvorming aan Provinciale Staten voor te leggen.

Toelichting;
Onderhavig Statenvoorstel kent geen scenario met elektrische schepen. De PVV-fractie is mening dat dit "elektrische" scenario 7b eveneens als businesscase dient te worden uitgewerkt omdat scenario 7b:

• bij benadering zo'n 25 miljoen euro goedkoper is dan scenario 2b;
• een betere bescherming van de werkgelegenheid biedt dan scenario 2b;
• veel milieuvriendelijker is dan scenario 2b, geen CO2 uitstoot;
• beter is voor de bereikbaarheid van Zeeuws-Vlaanderen door een potentieel hogere vaarfrequentie en minder uitvalrisico dan scenario 2b;
• toekomstbestendiger is dan scenario 2b met het oog op de verder verscherpte milieueisen die in de (nabije) toekomst zullen worden geïmplementeerd;
• maatschappelijk interessant is vanwege het draagvlak onder burgers, bedrijfsleven en gemeente Sluis.

Hoogachtend,
Statenfractie Partij voor de Vrijheid in Zeeland
Namens deze,

Roland L. J. M. de Wit
Lid Provinciale Staten van Zeeland