Motie Openbaring Onderzoeksresultaten

Motie Openbaring Onderzoeksresultaten

De Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op 16 december 2016,

 Constaterende dat:

• Er instellingen zijn die subsidie ontvangen van de Provincie Zeeland die als voornaamste doel hebben het doen van onderzoek.
• Zij dus gemeenschapsgeld inzetten voor het doen van onderzoek.
• Niet alle onderzoeksresultaten toegankelijk en vrijelijk gepubliceerd worden.

Overwegende dat:
• Zonder de verleende subsidie, deze onderzoeken niet uitgevoerd hadden kunnen worden.
• Door het gebruikmaken van gemeenschapsgeld, de resultaten van de gedane onderzoeken ook aan de gemeenschap toebehoren.

Draagt het College op:
• Bij het verlenen van subsidies aan instellingen die onderzoek doen, de dwingende voorwaarde te verbinden aan het aanvaarden van deze subsidie dat alle onderzoeksresultaten -vrij toegankelijk- online beschikbaar gesteld dienen te worden.
• Deze instellingen actief aan deze dwingende voorwaarde te houden.
• Instellingen die deze dwingende voorwaarde niet naleven, het recht op subsidie in de toekomst te ontnemen en de reeds toegekende subsidie, voor zover mogelijk, niet te verlenen, dan wel terug te vorderen.
• Een overzicht te maken én te publiceren van alle onderzoeken en de bijbehorende resultaten op de Provinciale website.

en gaat over tot de orde van de dag.

Statenfractie Partij voor de Vrijheid in Zeeland

Namens deze,

Vincent Bosch