Art. 44-vragen Vertalen informatie haltetaxi

Geacht College,

Hierbij schriftelijke vragen conform artikel 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid Roland de Wit, Partij voor de Vrijheid (PVV), over het vertalen van de informatie over de haltetaxi op de website.Toelichting
Op 23 februari jl. stond er een bericht in de PZC waarin staat dat de provincie een vertaalbureau heeft ingeschakeld om de informatie over haltetaxi op de website te vertalen in het Duits, Engels, Tigrinyia en Arabisch. Het vertalen van de website in de laatste twee talen vindt de fractie van de PVV een onbegrijpelijke beslissing, omdat asielzoekers terug moeten naar het veilige land van waaruit ze Nederland zijn binnengekomen. Dit in tegenstelling tot het vertalen in het Duits en Engels, aangezien dit belangrijke talen zijn van toeristen die wij in onze provincie mogen verwelkomen.

De fractie van de PVV heeft de volgende vragen:

1. Bent u het met onze fractie eens dat het vertalen van informatie op de website in het Tigrinyia en Arabisch geen nut heeft, aangezien asielzoekers terug moeten naar het veilige land van waaruit ze Nederland zijn binnengekomen? Zo nee, waarom niet?

2. Gaat uw college de beslissing terugdraaien om informatie op de website te vertalen in het Tigrinyia en Arabisch? Zo ja, hoe en per wanneer? Zo nee, waarom niet?

Wij verzoeken u vriendelijk om deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

Statenfractie Partij voor de Vrijheid in Zeeland
Namens deze,

Roland L.J.M de Wit

Lid Provinciale Staten van Zeeland