Art. 44-vragen Onderbezetting verkeersposten Westerschelde

Geacht College,

Hierbij schriftelijke vragen conform artikel 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid Ruud Haaze, Partij voor de Vrijheid (PVV), over onderbezetting van de verkeersposten langs de Westerschelde.

Toelichting
In de PZC van 2 februari jl. is te lezen dat dinsdag 31 januari jl. de verkeerspost Terneuzen niet alle diensten heeft kunnen verlenen vanwege personeelstekort. Dit incident staat niet op zichzelf.
Havenbedrijf Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent hebben behoorlijk last van de onderbezetting van de verkeersposten langs de Westerschelde omdat er een direct verband is met de efficiëntie van de afhandeling van het Scheepvaartverkeer.
Zeeland Seaports heeft al diverse keren gesproken met Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Er zijn door het ministerie toezeggingen gedaan maar het probleem is nog steeds niet opgelost.

Door de onderbezetting loopt het scheepvaartverkeer op de Westerschelde economische schade op.

De fractie van de PVV heeft de volgende vragen.

1. Is uw college op de hoogte van genoemd artikel in de PZC van 2 februari jl., zo nee waarom niet?

2. De door het ministerie aan Zeeland Seaports toegezegde oplossing voor de onderbezetting van de verkeersposten langs de Westerschelde blijft uit. Deelt uw college met de PVV-fractie de mening dat het ministerie haast moet maken met de oplossing? Zo nee, waarom niet?

3. Heeft uw college contact opgenomen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu om voor genoemd probleem zo spoedig mogelijk een oplossing te vragen? Zo nee, waarom niet en is uw college bereid contact te zoeken met het ministerie en aan te dringen op snelle actie?

4. Ziet uw college nog andere manieren dan genoemd in vraag 3 om het probleem opgelost te krijgen?

Ik verzoek u vriendelijk om deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
Statenfractie Partij voor de Vrijheid in Zeeland
Namens deze,

Ruud Haaze
Lid Provinciale Staten van Zeeland