Art. 44-vragen Vertragingen en treinuitval

Geacht College,

Hierbij schriftelijke vragen conform artikel 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid Roland de Wit, Partij voor de Vrijheid (PVV), over de vertragingen en treinuitval op de Zeeuwse Lijn.

Toelichting
Op 14 januari en 23 januari jl. stonden er berichten in de PZC waarin wordt aangekaart dat door de nieuwe dienstregeling van de NS er aanzienlijke vertragingen ontstaan en dat er zelfs treinen uitvallen op de Zeeuwse Lijn. Door de vertragingen en het uitvallen van treinen missen veel reizigers regelmatig hun aansluiting richting Breda. In het artikel van 23 januari jl. staat dat de provincie pogingen doet om de dienstregeling te verbeteren. Blijkbaar hebben deze pogingen (nog) niet geleid tot resultaat. De PVV Zeeland is van mening dat er nu sprake is van een onaanvaardbare situatie op de Zeeuwse Lijn en dat de Zeeuwse reizigers recht hebben op een betrouwbare treinverbinding.

De fractie van de PVV heeft de volgende vragen:

1. Is uw college op de hoogte van de berichtgeving van de PZC op 14 januari jl. en 23 januari jl. met betrekking tot de vertragingen en het uitvallen van treinen op de Zeeuwse Lijn? Zo nee, waarom niet?

2. Bent u het met onze fractie eens dat een betrouwbare treinverbinding voor onze provincie van groot belang is, voor zowel voor de treinreizigers als de Zeeuwse economie? Zo nee, waarom niet?

3. Kunt u aangeven welke factoren de vertragingen en het uitvallen van treinen veroorzaken? Zo ja, om welke factoren gaat het? Zo nee, waarom niet?

4. Gaat uw college meer strijd leveren dan tot nu toe om een betrouwbare treinverbinding in Zeeland te realiseren zonder treinuitval en vertragingen? Zo ja, hoe en per wanneer? Zo nee, waarom niet?

Wij verzoeken u vriendelijk om deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

Statenfractie Partij voor de Vrijheid in Zeeland

Namens deze,
Roland L.J.M de Wit
Lid Provinciale Staten van Zeeland