Art. 44-vragen Innovatie in Zeeland

Geacht College,

Hierbij schriftelijke vragen conform artikel 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid Roland de Wit, Partij voor de Vrijheid (PVV), over de achterlopende innovatie in Zeeland.

Toelichting
Op 20 december jl. stond op Omroep Zeeland het bericht dat onze provincie in vergelijking met de rest van Nederland achterloopt op het gebied van innovatie. Uit onderzoek van het CBS volgt dat er in Zeeland in verhouding tot het aantal inwoners het minst aantal manuren in innovatie wordt gestoken. Wat betreft de investeringen op het gebied van research & development staat Zeeland op de een-na-laatste plaats.

De fractie van de PVV heeft de volgende vragen:

1. Is uw college op de hoogte van de berichtgeving van Omroep Zeeland op 20 december jl. met betrekking tot de achterlopende innovatie in onze provincie? Zo nee, waarom niet?

1. Ja, wij hebben kennis genomen van de berichtgeving van Omroep Zeeland.

2. Bent u het met onze fractie eens dat innovatie van groot belang is voor een gezonde en toekomstbestendige Zeeuwse economie? Zo nee, waarom niet?

2. Ja, innovatie is noodzakelijk voor het verhogen van de arbeidsproductiviteit en de concurrentiepositie van regio's. Innovatie wordt vaak gezien als de motor voor economische groei. Bedrijven moeten vernieuwen om concurrerend te blijven.

3. Kunt u aangeven welke oorzaken en factoren de achterlopende innovatie veroorzaken? Zo ja, om welke oorzaken en factoren gaat het? Zo nee, waarom niet?

3. Het artikel van Omroep Zeeland is gebaseerd op een studie van het CBS naar investeringen in Research & Development in 2014. Als we bijvoorbeeld kijken naar het aantal toegekende projecten over de laatste twee jaar vanuit de innovatieregeling MIT Zuid scoort het Zeeuwse MKB verhoudingsgewijs zeer goed. Daarbij is innovatie een breder begrip dan de investeringen van geld en personeel in R&D.

4. Gaat uw college actie ondernemen om ervoor te zorgen dat de Zeeuwse economie innovatiever gaat worden? Zo ja, hoe en per wanneer? Zo nee, waarom niet?

Ja, economische innovatie is één van de prioritaire investeringen in de investeringsagenda. Om innovatie te stimuleren is een breed instrumentarium nodig, afhankelijk van de fase van innovatie, dat helpt bij het realiseren van innovaties en ontwikkelingen in het Zeeuwse bedrijfsleven. Met onze Economische Agenda faciliteren we bedrijven met die randvoorwaarden. Onze innovatie- en investeringsregelingen geven veelbelovende initiatieven een kans. Met de Digitale Agenda verbeteren we de digitale bereikbaarheid van Zeeland en in samenwerking met het bedrijfsleven en onderwijs zorgen we ervoor dat we technologische en ICT-ontwikkelingen kunnen benutten voor de ontwikkeling van bedrijfsprocessen en innovaties.

Wij verzoeken u vriendelijk om deze vragen schriftelijk te beantwoorden.
Hoogachtend,
Statenfractie Partij voor de Vrijheid in Zeeland
Namens deze,

Roland L.J.M de Wit

Lid Provinciale Staten van Zeeland