Art. 44-vragen Droneverbod Zeeland

Geacht College,

Hierbij schriftelijke vragen conform artikel 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid Vincent Bosch, Partij voor de Vrijheid (PVV), over een droneverbod in Zeeland.


Toelichting
Op dinsdag 20 december berichtte Omroep Zeeland over een “stilletjes door het ministerie van Economische Zaken ingevoerd” droneverbod in grote delen van Zeeland 1. In de Natura-2000 gebieden en langs een flink stuk kust mag er niet meer gevlogen worden met drones, maar gemotoriseerde pleziervaart wordt niet aan banden gelegd. Hierdoor is het onduidelijk wat er met dit verbod bereikt moet worden.

De fractie van de PVV heeft de volgende vragen.

1. Heeft het College kennisgenomen van het nieuwsbericht in kwestie? Zo nee, waarom niet?

Wij hebben kennisgenomen van het nieuwsbericht in kwestie.

2. Is GS met de PVV van mening dat Zeeland een prachtige natuur heeft, waar veel toeristen op afkomen die dit graag vastleggen met hun camera en dat drones een ideale manier zijn om dit, vanuit de lucht, optimaal vast te leggen? Zo nee, waarom niet?

Wij zijn het met de PVV eens dat Zeeland beschikt over prachtige natuur waar veel toeristen op afkomen, die dit graag willen vastleggen met hun camera. Voor het maken van foto of film-opnames kan het gebruik van een drone een hulpmiddel zijn.

3. Is GS met de PVV van mening dat het “stilletjes invoeren” van een dergelijk verbod, zonder enige kennisgeving en daarmee dus de mogelijkheid tot bezwaar aantekenen beperkend, onbehoorlijk en niet transparant bestuur is? Zo nee, waarom niet?

Wij zijn het niet met de PVV eens dat het vliegverbod voor drones onder 1000 voet (300 m) in de Natura 2000 gebieden Grevelingen, Oosterschelde, Westerschelde & Saefthinge en Veerse meer (gedeeltelijk) zonder enige kennisgeving heeft plaatsgevonden. Het beheerplan Deltawateren en bijbehorende Toegangsbeperkingsbesluiten zijn door het Ministerie van I&M en EZ opgesteld, vastgesteld en gepubliceerd. Medio 2015 hebben het ontwerpbeheerplan Delta-wateren en de concept Toegangsbeperkingsbesluiten ter inzage gelegen. 11 november 2016 zijn de Toegangsbeperkingsbesluiten gepubliceerd met de mogelijkheid om binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen.

4. In hoeverre is het College op de hoogte gebracht door het Ministerie van EZ van dit verbod en waarom heeft u hier dan op uw beurt PS niet van op de hoogte gebracht?

Wij zijn op de hoogte gebracht van de voortgang van het beheerplan Deltawateren en hebben ingestemd met het ontwerpbeheerplan in 2015 en vaststelling en publicatie van het beheerplan Deltawateren in 2016 door de Minister van Infrastructuur & Milieu. De Commissie Ruimte is hierover mondeling geïnformeerd in juni 2015. De bijbehorende Toegangsbeperkingsbesluiten zijn vastgesteld door de Staatssecretaris van Economische Zaken.

5. Is GS met de PVV van mening dat het verbod op drones niet te rijmen valt met het toestaan van gemotoriseerde pleziervaart in het kader van overlast? Zo nee, waarom niet?

Ook voor gemotoriseerde pleziervaart gelden regels vanuit het beheerplan Deltawateren zoals een maximum voor toelaatbare vaarsnelheid. Delen van de Deltawateren zijn gesloten voor recreatie dus ook voor pleziervaart. Het vliegen beneden de 300 m, laagvliegen, kan door silhouetwerking en/of geluid tot substantiële verstoring leiden van de in het gebied aanwezige diersoorten waaronder vogels. De silhouetwerking van een modelvliegtuig/modelluchtvaartuig waaronder ook een drone wordt gerekend, is vergelijkbaar met die van roofvogels. De Toegangsbeperkingsbesluiten houden niet in dat er geen dronevliegverkeer meer mogelijk is boven deze gebieden maar dat hierover afstemming zal moeten plaatsvinden met de Provincie Zeeland in het kader van de Wet natuurbescherming.

6. Welke bevoegdheden heeft GS binnen de kaders van de Wet Luchtvaart om dit verbod aan banden te leggen of zich te beroepen? Welke mogelijkheden heeft GS binnen de kaders van andere wetgeving?

De bevoegdheden van Gedeputeerde Staten in het kader van de Wet luchtvaart zijn beperkt en richten zich op luchthaventerreinen en incidentele landingen van bepaalde luchtvaartuigen buiten luchthavens. Ook vanuit overige wetgeving zien wij geen mogelijkheden om bezwaar te maken tegen dit verbod.

7. Indien het antwoord op vraag 5 “Geen mogelijkheden” is, is GS dan bereid dit verbod aan te vechten bij het Ministerie van EZ? Zo nee, waarom niet?

Wij zien geen mogelijkheden om bij het Ministerie van EZ bezwaar te maken tegen de Toegangsbeperkingsbesluiten. Vanuit onze bevoegdheid zullen wij aanvragen voor toestemming afwegen in het kader van de Wet natuurbescherming.

Ik verzoek u vriendelijk om deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
Statenfractie Partij voor de Vrijheid in Zeeland
Namens deze,

Vincent Bosch
Lid Provinciale Staten van Zeeland

(1) http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2016-12-20/1072300/onrust-over-droneverbod-zeeland#.WFkUw0Rx-jQ