Art. 44-vragen 5G in Groningen

Geacht College,

Hierbij schriftelijke vragen conform artikel 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid Vincent Bosch, Partij voor de Vrijheid (PVV), over 5G in Groningen.

Toelichting
Op maandag 19 december berichtte de NOS over de opzet van een proeftuin voor 5G, te realiseren in de eerste helft van 2017 1. De aanleiding hiervoor is de lage penetratie van breedbandverbindingen en het feit dat de huidige mobiele verbindingen, 4G, al een veelvoud zijn van de snelheid die de vaste verbinding biedt. In de ogen van de PVV een situatie die bijzonder veel gelijkenis vertoont met Zeeland en gezien de inzet van het College op proeftuinen, een kans biedt voor de Provincie.

De fractie van de PVV heeft de volgende vragen.

1. Heeft het College kennisgenomen van het nieuwsbericht in kwestie? Zo nee, waarom niet?

Ja.

2. Is GS met de PVV van mening dat Zeeland en Groningen, als provincies met een lage bevolkingsdichtheid en veel landbouwactiviteiten, -grotendeels- zich in hetzelfde schuitje bevinden? Zo nee, waarom niet?

Zeeland heeft als het gaat om demografische ontwikkelingen en landgebruik overeenkomsten met Groningen.

3. Ziet het College mogelijkheden, kijkende naar de uitrol van vast-draadloos om de buitengebieden toch van snel internet te kunnen voorzien, om ook op korte termijn aan de slag te gaan met 5G in Zeeland. Zo nee, waarom niet?

In Zeeland wordt niet geëxperimenteerd met de voorloper van 5G technieken, maar in onze ambitie om buitengebieden van snel internet te voorzien worden de nieuwste technieken (voorlopers van 5G) toegepast in Sluis (oktober 2016) en Zierikzee (december 2016). Zeeland is op dit moment nog de enige Provincie waar deze techniek gebruikt wordt voor vast-draadloos breedband in het buitengebied.
Ook in de periode daarvoor (tweede helft 2015) is een pilotproject uitgevoerd in Cadzand met de toen meest moderne (wifi) apparatuur om gebruikers van het buitengebied aan te sluiten op vast-draadloos internet. Samengevat constateren wij dat we in Zeeland reeds succesvol aan de slag zijn met de meest geavanceerde draadloze technieken.

4. Het College heeft aangegeven flink in te willen zetten op proeftuinen in Zeeland. Kan het College aangeven waarom deze proeftuin niet in Zeeland gehost wordt? Zo nee, waarom niet?

Met betrekking tot proeftuinen constateren we in de Economische Agenda 2017-2021 dat Zeeland – in tegenstelling tot andere regio's – over weinig specifieke middelen beschikt om innovaties te stimuleren. Ons beleid is dan ook dat we samen met Zeeuwse partners – een samenspel tussen de 3 O's – bepalen welke onderwerpen/sectoren gesteund zullen worden om te komen tot Zeeuwse proeftuinen. Zodra duidelijk is wat in Zeeland past en gewenst is, zullen wij bezien op welke wijze wij deze ambities kunnen ondersteunen.

5. Gaat het College zich inspannen om een gelijkende proeftuin alsnog naar Zeeland te halen binnen afzienbare tijd? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Mede naar aanleiding van onze inzet wordt in Zeeland succesvol gewerkt aan het ontwikkeling en realiseren van vast-draadloze netwerken in het Zeeuwse buitengebied.

Inmiddels is er in vier gemeenten (naast bovengenoemde ook Noord-Beveland en Tholen) een netwerk gerealiseerd met een concreet aanbod voor de eindgebruikers. In zes andere gemeenten komt momenteel het organiseren van de vraag op gang. Deze ontwikkeling blijven wij ook in 2017 faciliteren en stimuleren. Zo loopt onze stimuleringsregeling tot november 2017 en faciliteert Impuls namens ons samen met gemeentes eindgebruikers om de vraag te organiseren.

Met betrekking tot de proeftuin in Groningen constateren wij dat deze zich enerzijds richt op het ontwikkelen van zowel apparatuur als het 5G protocol. Hiervoor zijn toonaangevende marktpartijen partner. Wij zijn van mening dat het experimenteren en ontwikkelen van 5G technologie een taak is van de providers, ontwikkelaars en leveranciers van apparatuur en van de nationale en Europese overheid.
Anderzijds gaat de proeftuin om het ontwikkelen van toepassingen van de nieuwe generatie mobiele netwerk technologie voor vijf thema's die relevant zijn voor het platteland, waaronder energie, zorg en landbouw. Zoals ook onder vraag 4 gesteld, is het ons beleid om in te zetten op proeftuinen die vanuit het veld aangedragen worden binnen de Zeeuwse kennis- en innovatienetwerken.
Om deze redenen zien wij geen initiërende rol voor ons college om een 5G proeftuin in Zeeland te realiseren.

Ik verzoek u vriendelijk om deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
Statenfractie Partij voor de Vrijheid in Zeeland
Namens deze,

Vincent Bosch
Lid Provinciale Staten van Zeeland

(1) http://nos.nl/op3/artikel/2149110-5g-snel-sneller-snelst-en-als-eerste-in-groningen.html