Art. 44-vragen Aantal fietsdoden in Zeeland

Geacht College,

Hierbij schriftelijke vragen conform artikel 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid Roland de Wit, Partij voor de Vrijheid (PVV), over het aantal fietsdoden in Zeeland.

Toelichting
Op 12 december jl. berichtte de PZC dat het aantal fietsdoden in Zeeland relatief hoog is. Tevens op 12 december jl. stond op Omroep Zeeland het bericht dat de Fietsersbond de provincie oproept om meer te doen voor de fietsveiligheid in Zeeland. Onze fractie is onaangenaam verrast door het hoge aantal fietsdoden in onze provincie.

De fractie van de PVV heeft de volgende vragen:

1. Is uw college op de hoogte van de berichtgeving van de PZC en Omroep Zeeland op 12 december jl. met betrekking tot het aantal fietsdoden in Zeeland en de oproep van de Fietsersbond aan de provincie Zeeland? Zo nee, waarom niet?

Ja, wij hebben kennis genomen van de berichtgeving van het artikel op de website van het CBS van 12 december 2016 en de berichtgeving van de PZC en Omroep Zeeland.

2. Bent u het met onze fractie eens dat fietsen in Zeeland veilig hoort te zijn en dat het relatief hoge aantal fietsdoden in onze provincie onacceptabel is? Zo nee, waarom niet?

Met de ondertekening van het Zeeuws Manifest Verkeersveiligheid, om Zeeland in 2020 de meest verkeersveilige provincie van Nederland te maken en het aantal vermijdbare ernstige ongevallen sterk te laten dalen is een grote stap gezet om dit doel te verwezenlijken. We willen graag naar nul
vermijdbare slachtoffers. Maar we merken dat de fietser een kwetsbare groep is, daarom heeft dat onze specifieke aandacht.

3. Kunt u aangeven welke oorzaken en factoren het hoge aantal fietsdoden in Zeeland veroorzaakt? Zo ja, om welke oorzaken en factoren gaat het? Zo nee, waarom niet?

De registratie van het aantal fietsdoden door het CBS is niet zo gespecificeerd. Daarom zijn de oorzaken en factoren niet goed te benoemen. Wel kunnen we constateren dat de meeste fietsdoden in de categorie 65 tot 75 jaar en vooral 75 jaar en ouder vallen. Verder vinden de meeste
fietsdoden plaats in de maanden juni en juli.

4. Gaat uw college handelen conform de oproep van de Fietsersbond en zodoende meer doen voor de veiligheid van fietsers? Zo ja, hoe en per wanneer? Zo nee, waarom niet?

Ja, in het beleidsplan Verkeersveiligheid 2010-2020 is aangegeven dat aan de veiligheid van de fietsers extra aandacht besteed moet worden. Dat doen we met zowel onderzoek, voorlichting en educatie als met infrastructurele maatregelen.

Wij verzoeken u vriendelijk om deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
Statenfractie Partij voor de Vrijheid in Zeeland
Namens deze,

Roland L.J.M de Wit

Lid Provinciale Staten van Zeeland