Art. 44-vragen Aanrijtijden ambulances

Geacht College,


Hierbij schriftelijke vragen conform artikel 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid Roland de Wit, Partij voor de Vrijheid (PVV), over de aanrijtijden van ambulances.


Toelichting
Uit onderzoek van RTL-nieuws blijkt dat de landelijke norm voor aanrijtijden van ambulances in de provincie Zeeland geregeld niet worden gehaald. Ambulances moeten volgens nationale afspraken binnen vijftien minuten ter plaatse zijn in het geval van een incident. Volgens de landelijke norm mag er in maximaal vijf procent van de gevallen sprake zijn van een aanrijtijd boven de vijftien minuten.

De fractie van de PVV heeft de volgende vragen:

1. Was uw college op de hoogte van het onderzoek van RTL-nieuws 1 met betrekking tot de aanrijtijden van ambulances in de provincie Zeeland? Zo nee, waarom niet?

Wij hebben kennis genomen van de uitkomsten van het door RTL -nieuws 1 gedane onderzoek met betrekking tot aanrijtijden van ambulances in de provincie Zeeland. Ambulancezorg behoort overigens niet meer tot het primaire aandachtsgebied van de provinciale overheid. De verantwoordelijkheid daarvoor is in eerste aanleg gelegd bij de veldpartijen zijnde de Regionale ambulancevoorziening (RAV) en de zorgverzekeraars.

2. Bent u het met de PVV-fractie eens dat het niet halen van de landelijke norm van vijf procent voor aanrijtijden van ambulances een ernstig risico vormt voor Zeeuwse patiënten? Zo nee, waarom niet?

In situaties waarin elke seconde telt, kan een ambulance nooit snel genoeg ter plaatse zijn. Tegelijkertijd beseffen wij dat ambulancezorg nooit zo te organiseren zal zijn dat medische hulpverlening in alle gevallen terstond na melding ter plaatse is. Bij ten minste 95% van de A1-meldingen (levensbedreigend) dient een ambulance binnen 15 minuten na aanname van de melding ter plaatse te zijn. De RAV kan hier in overleg met de zorgverzekeraars in de regio gemotiveerd van afwijken.

3. Kunt u aangeven wat de oorzaak is van het niet halen van de landelijke norm van vijf procent?

De landelijke norm geldt onder normale omstandigheden. Diverse oorzaken kunnen eraan ten grondslag liggen dat deze niet gehaald wordt: soms vormen de tweebaanswegen of landbouwverkeer een belemmering (waardoor inhalen niet mogelijk blijkt), soms is -met name in de zomermaanden- verkeersdrukte naar de kust een oorzaak, weersomstandigheden (mist of gladheid), onvindbaarheid van een adres of wegomlegging, kunnen eveneens leiden tot tijdsoverschrijding. Beschikbaarheid van materieel kan incidenteel een oorzaak zijn, doordat (bijna) alle hulpverleningsvoertuigen zijn ingezet (capaciteitstekort).

4. Wat kunnen de (juridische) gevolgen zijn als deze landelijke norm (geregeld) niet wordt gehaald?

De 15-minutennorm is opgenomen in een Ministeriële Regeling op grond van de Tijdelijke Wet Ambulancezorg. In die wet is eveneens het toezicht geregeld. Formeel is de Minister van VWS bevoegd tot het opleggen van een last onder dwangsom. De toezichthoudende rol op de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) berust bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. In de praktijk zal de Inspectie als eerste stap haar toezichtactiviteiten uitbreiden en de RAV stimuleren om alsnog aan de 95% eis te voldoen. De RAV-en hebben op basis van de Tijdelijke Wet Ambulancezorg een aanwijzing verkregen van de Minister van VWS voor het aanbieden van ambulancezorg. Wanneer onvoldoende gepresteerd wordt, zou het in theorie denkbaar kunnen zijn dat een procedure wordt gestart tot intrekking van deze aanwijzing.

5. Gaat uw college actie ondernemen om ervoor te zorgen dat de landelijke norm van vijf procent voor aanrijtijden van ambulances in de gehele provincie gehaald wordt? Zo ja, per wanneer en hoe? Zo nee, waarom niet?

De zorgverzekeraar en de RAV dienen er zoveel mogelijk aan te doen om verbeteringen door te voeren en de aanrijtijden per regio te halen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft begin dit jaar in het kader van het toezicht op de zorgplicht van zorgverzekeraars onderzoek gedaan naar de aanrijtijden. Ambulancediensten én verzekeraars hebben gezamenlijke verbeterplannen gemaakt, opdat de responstijden verder verbeteren en de 95% norm wordt gehaald. De NZa houdt de vinger aan de pols door ook in 2017 (en zo nodig de jaren daarop) op twee momenten in het jaar de voortgang bij de zorgverzekeraars op te vragen. Voor het doorvoeren van verdere verbeteringen is ruimte gecreëerd in het budgettaire kader ambulancezorg. Momenteel zijn de zorgverzekeraar en RAV in onderhandeling over de productieafspraken voor het komende jaar. Bovendien is er extra geld beschikbaar gekomen voor het opleiden van ambulancepersoneel. Ook daarover maken verzekeraar en RAV op dit moment afspraken. Wij volgen de ontwikkelingen ter zake en wanneer die om actie vragen zullen wij deze uiteraard ondernemen.

Ik verzoek u vriendelijk om deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

Statenfractie Partij voor de Vrijheid in Zeeland
Namens deze,

Roland L.J.M. de Wit
Lid Provinciale Staten van Zeeland