Art. 44-vragen Daling van het aantal startende bedrijven

Geacht College,


Hierbij schriftelijke vragen conform artikel 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid Roland de Wit, Partij voor de Vrijheid (PVV), over de daling van het aantal startende bedrijven.


Toelichting
Op 27 november jl. berichtte de PZC dat het aantal startende ondernemingen daalt in onze provincie. Onze fractie maakt zich zorgen over deze ontwikkeling.
De fractie van de PVV heeft de volgende vragen:


1. Is uw college op de hoogte van de berichtgeving van de PZC op 27 november jl. met betrekking tot de daling van het aantal startende bedrijven in Zeeland? Zo nee, waarom niet?

1. Ja, wij hebben kennis genomen van de berichtgeving in de PZC.

2. Bent u het met ons eens dat startende ondernemingen van groot belang zijn voor de Zeeuwse economie mede gelet op de toenemende vergrijzing in onze provincie, aangezien het wegvallen van starters leidt tot verminderde doorgroei en daardoor een lagere groei werkgelegenheid? Zo nee, waarom niet?

2. Ja, startende ondernemers zijn vaak innovatief, werken kennisintensief en leveren een meer dan gemiddelde bijdrage aan de economische groei. Innovatieve starters zorgen ervoor dat onze economie zich kan aanpassen aan veranderingen in de samenleving, veerkrachtig blijft en kan concurreren op een bovenregionale markt.

3. Kan uw college aangeven hoe de daling van Zeeuwse startende onderneming zich verhoudt tot de landelijke tendens met betrekking tot startende bedrijven? Zo nee, waarom niet?

3. De daling van Zeeuwse startende ondernemingen met gemiddeld nog geen 1,5% per jaar volgt de landelijke trend over de afgelopen jaren.
De cijfers voor 2016 geven al een positiever beeld. In Zeeland bleef het aantal starters in de eerste helft van 2016 onveranderd, landelijk zien we een toename met 6% ten opzichte van dezelfde periode in 2015. De trend van een verdere daling, zoals te zien was sinds de eerste helft van 2013 zet hiermee niet door.

4. Bent u het met ons eens dat de huidige promotie voor ondernemers te mager is en dat er meer gedaan moet worden met de bestaande mogelijkheden, zoals Impuls Zeeland? Zo nee, waarom niet?

4. De Provincie faciliteert en ondersteunt diverse activiteiten om startende ondernemers te helpen. Speerpunt in het provinciale startersbeleid is Kenniswerf | Dok41. De broedplaats Dok41 in Vlissingen brengt kennisinstellingen, onderzoekers en innovatieve bedrijven samen. Door samenwerking en kennisuitwisseling zorgt Dok41 voor meer hoogwaardige werkgelegenheid in Zeeland. Ze biedt starters fysieke ruimte voor hun activiteiten en ondersteunt hen bij hun ontwikkeling, organiseert kennisuitwisseling en samenwerking (zowel binnen als buiten de campus) en betrekt bedrijven uit de omgeving.
Ook hebben wij dit jaar samen met de Kamer van Koophandel het druk bezochte en goed gewaardeerde ZZP Event in Goes georganiseerd. Tevens stimuleren wij initiatieven zoals de Zomerondernemer, waarbij 20 Zeeuwse jongeren een eigen bedrijf beginnen en zo ervaren wat het ondernemerschap inhoudt.

5. Heeft u, of gaat uw college actie ondernemen om de daling van het aantal startende ondernemingen te stoppen of om te buigen naar groei? Zo ja, hoe en per wanneer? Zo nee, waarom niet?

5. Met ons economisch beleid blijven wij ons onverminderd inzetten op het vergroten van ondernemersvaardigheden en het vergroten van het aantal startende ondernemingen in onze speerpuntsectoren. Wij helpen innovatieve starters en MKB-bedrijven bij hun ontwikkelingen en het financieren van innovaties via bestaande innovatiefondsen. Deze fondsen worden de komende jaren uitgebreid en geborgd.

Wij verzoeken u vriendelijk om deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
Statenfractie Partij voor de Vrijheid in Zeeland
Namens deze,

Roland L.J.M de Wit

Lid Provinciale Staten van Zeeland