Art. 44-vragen Boete gemeenten bij onvoldoende huisvesting asielzoekers

Geacht College,

Hierbij schriftelijke vragen conform artikel 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid Roland de Wit, Partij voor de Vrijheid (PVV), over een boete die gemeenten opgelegd kunnen gaan krijgen bij het bieden van te weinig huisvesting voor asielzoekers.

Toelichting
De NOS en het AD meldden op 5 november jl. dat minister Plasterk een conceptwetsvoorstel heeft voorgelegd aan de gemeenten en provincies waarin staat opgenomen dat gemeenten die te weinig huisvesting aanbieden aan asielzoekers met een verblijfvergunning een boete kunnen krijgen. Tevens wordt er opgemerkt dat 32 gemeenten mogelijk te maken kunnen krijgen met een dergelijke boete.

De fractie van de PVV heeft de volgende vragen:

1. Is uw college op de hoogte van de nieuwsberichten van de NOS en het AD op 5 november jl. waarin wordt gemeld dat gemeenten een boete kunnen gaan krijgen indien zij onvoldoende huisvesting bieden aan asielzoekers met een verblijfsvergunning? Zo nee, waarom niet?

Ja.

2. Is het bij uw college bekend dat er onder de 32 gemeenten die het risico lopen op een boete ook Zeeuwse gemeenten vallen? Zo ja, welke gemeenten zijn dit dan?

Op dit moment zijn er geen Zeeuwse gemeenten die risico lopen op een boete.

3. Bent u het met ons eens dat veel gemeenten het financieel moeilijk hebben en daarbij al veel moeite moeten doen om bestaande woningzoekenden te huisvesten? Zo nee, waarom niet?

Gemeenten zijn wettelijk verplicht de taakstelling huisvesting van vergunninghouders te realiseren. De kosten hiervan zijn niet dusdanig dat dit belemmerend werkt bij het halen van de taakstelling. Door de hoge vluchtelingeninstroom is de taakstelling binnen enkele jaren vervijfvoudigd waardoor gemeenten en woningcorporaties in Zeeland meer moeite moeten doen om de taakstelling te halen. De opschaling van deze opgave kost tijd. Voor het huisvesten van bestaande woningzoekenden hebben de gemeenten geen wettelijke verplichting. In Zeeland zijn bovendien in principe meer dan genoeg woningen om alle huishoudens te huisvesten.

4. Is uw college het met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) eens dat het hier gaat om een ‘zware draconische maatregel’? Zo ja, gaat u actie(s) ondernemen tegen deze voorgenomen maatregel? Zo nee, waarom niet?

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft zelf met het Rijk in het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom van 27 november 2015 afgesproken om "gezamenlijk een regeling te ontwerpen die eraan bijdraagt dat de taakstelling wordt gerealiseerd en in het verlengde daarvan systeemprikkels introduceert" (art. 2.3.4 Bestuursakkoord). De Provincie gaat geen actie ondernemen tegen deze maatregel, omdat de Provincies geen partij waren bij het opstellen en ondertekenen van dit Bestuursakkoord.

Wij verzoeken u vriendelijk om deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
Statenfractie Partij voor de Vrijheid in Zeeland
Namens deze,
Roland L.J.M de Wit
Lid Provinciale Staten van Zeeland