Art. 44-vragen Verdwijnen van banen bij Heerema in Vlissingen

Geacht College,

Hierbij schriftelijke vragen conform artikel 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid Roland de Wit, Partij voor de Vrijheid (PVV), over het verdwijnen van banen bij Heerema in Vlissingen.

Toelichting
Uit berichtgeving van de PZC op 2 november jl. volgt dat er bij de vestiging van Heerma in Vlissingen 105 banen zullen verdwijnen in de komende periode. Gedwongen ontslagen worden hierbij niet uitgesloten. De PVV is verontrust over de gevolgen voor de Zeeuwse economie die dit verlies van werkgelegenheid teweeg kan brengen.

De fractie van de PVV heeft de volgende vragen:

1. Was uw college op de hoogte van de berichtgeving van de PZC op 2 november jl. over het verlies van banen bij Heerema in Vlissingen? Zo nee, waarom niet?

Nee, wij waren niet op de hoogte en verna-men het bericht over het banenverlies bij Heerema Fabrication Group (HFG) via de media.

2. Bent u het met ons eens dat het behoud van Zeeuwse werkgelegenheid van vitaal belang is voor onze economie? Zo nee, waarom niet?

Ja, wij zijn het met u eens dat het voor de Zeeuwse economie van belang is dat er gezonde bedrijven gevestigd zijn met ar-beidsplaatsen op verschillende niveaus. Ons economisch beleid richt zich mede op het creëren van een aantrekkelijk vesti-gingsklimaat voor bestaande en nieuwe bedrijven.

3. Had uw college mogelijkheden om het verdwijnen van banen bij Heerema in Vlissingen te voorkomen of het aantal voor ontslag in aanmerking komende werknemers te beperken? Zo ja, per wanneer en hoe? Zo nee, waarom niet?

Het besluit van Heerema om banen te schrappen is het gevolg van de internatio-naal lage olie- en daaraan gekoppelde gas-prijzen. Heerema bouwt olie- en gasplat-forms. Door de lage olieprijzen stellen olie-maatschappijen nieuwe investeringen uit waardoor Heerema minder opdrachten krijgt. Heerema heeft het voornemen uitge-sproken om het bedrijf te reorganiseren. Een intern bedrijfsbesluit om toekomst be-stendig te worden.
Gezien de aanleiding van het besluit en de aard van de activiteiten van Heerema zien wij zien geen mogelijkheid om het aantal voor ontslag in aanmerking komende werk-nemers te beperken.

4. Heeft uw college al actie ondernomen om zoveel mogelijk werkgelegenheid bij Heerema in Vlissingen in veiligheid te brengen? Zo ja, per wanneer en hoe? Zo nee, waarom niet?

Na het verschijnen van het bericht over het verlies van banen bij Heerema hebben wij contact opgenomen met het bedrijf en er op aangedrongen om zo mogelijk de werk-gelegenheid in Zeeland te behouden. Daarbij hebben wij aangeboden om, op verzoek van Heerema, vanuit het Zeeuwse 3O-arbeidsmarktoverleg steun te bieden om specifieke arbeidsmarkt gerelateerde vraagstukken samen op te pakken.
In het Zeeuwse 3O arbeidsmarkt overleg hebben Zeeuwse ondernemers, onderwijskennisinstellingen en overheden zich verbonden om gezamenlijk arbeidsmarktvragen op te pakken. De gedeputeerde Economie is voorzitter van het overleg. 

Wij verzoeken u vriendelijk om deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
Statenfractie Partij voor de Vrijheid in Zeeland
Namens deze,
Roland L.J.M de Wit
Lid Provinciale Staten van Zeeland