Art. 44-vragen Populariteit Zeeland bij ondernemers

Geacht College,
Hierbij schriftelijke vragen conform artikel 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid Roland de Wit, Partij voor de Vrijheid (PVV), over de populariteit van Zeeland bij ondernemers.

Toelichting
Berichtgeving op Omroep Zeeland van 11 november jl. geeft aan dat Zeeland minder populair is geworden bij ondernemers. Dit volgt uit de top 100 van de meest mkb-vriendelijke gemeenten in ons land. In 2013 stonden er nog zeven Zeeuwse gemeenten op deze ranglijst, momenteel zijn dat er nog maar drie. De PZC meldt op 11 november jl. dat de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) het Deltaplan Infra Brabant-Zeeland heeft overhandigd aan gedeputeerde Van der Maas. In dit plan geven Zeeuwse werkgevers aan dat verkeersknelpunten het beste versneld opgelost dienen te worden.

De fractie van de PVV heeft de volgende vragen:

1. Is uw college op de hoogte van de berichtgeving van Omroep Zeeland op 11 november jl. met betrekking tot de populariteit van Zeeland onder ondernemers? Zo nee, waarom niet?

Wij hebben kennis genomen van de be-richtgeving op Omroep Zeeland.

2. Bent u het met ons eens dat het voor Zeeland van groot belang is om een aantrekkelijk vestigingsklimaat te kunnen bieden voor (mkb-)ondernemers en dat verkeersknelpunten niet bijdragen aan een dergelijk klimaat? Zo nee, waarom niet?

Wij zijn het met u eens dat het belangrijk is om een goed vestigingsklimaat te bieden voor ondernemers. U stelt terecht dat ver-keersknelpunten niet bijdragen aan een goed vestigingsklimaat.

3. Kan uw college aangeven waarom er sprake is van een verminderde populariteit? Zo ja, om welke reden(en) gaat het? Zo nee, waarom niet?

Omroep Zeeland baseerde haar berichtge-ving van 11 november op het grootschalig onderzoek van MKB-Nederland, uitgevoerd door bureau LexNova, naar het lokale on-dernemersklimaat. Uit dit onderzoek blijkt dat aspecten als toegankelijkheid van het gemeentelijk bestuur, lokale lasten, infra-structuur en bereikbaarheid van kernen, snelheid van betalen, veiligheid en vergun-ningverlening en het binnenhalen van eve-nementen met veel uitstraling van invloed zijn op het behaalde resultaat. De Zeeuwse gemeenten scoren met name goed op de gebieden ‘tevredenheid ondernemers’ en ‘lokale lasten’, ondernemers vinden dat zij waar krijgen voor hun geld. Op het onder-deel imago scoren de Zeeuwse gemeenten minder.

4. Gaat uw college zich samen met de Zeeuwse gemeenten, buiten de huidige inzet en promotie, extra inzetten voor een gunstiger en aantrekkelijker vestigingsklimaat in Zeeland? Zo ja, hoe en per wanneer? Zo nee, waarom niet?

Een gunstig en aantrekkelijk vestigingskli-maat is belangrijk om bezoekers, inves-teerders, studenten, bewoners en onderne-mers aan te trekken en voor Zeeland te be-houden. Veel van wat wij als provincie doen draagt daar aan bij. Dit doen we sa-men met gemeenten (zoals met de Z4 op het gebied van stedelijkheid) en met part-ners zoals VVV Zeeland, Economische Im-puls Zeeland en Zeeland Seaports. Ook re-alisatie van de plannen rondom Campus Zeeland! zal het vestigingsklimaat voor bedrijven en inwoners versterken.

5. Gaat uw college de suggesties uit het Deltaplan Infra Brabant-Zeeland opvolgen? Zo ja, hoe en per wanneer? Zo nee, waarom niet?
Wij verzoeken u vriendelijk om deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

Wij zijn blij dat BZW zich sterk maakt voor een goede infrastructuur in Zeeland; we zin als Provincie al volop bezit om een aantal knelpunten in onze provincie op te lossen. In het door uw Staten in juli 2016 vastge- stelde mobiliteitsplan staan de prioriteiten van de BZW als activiteiten opgenomen. De multimodale bereikbaarheid van Zeeland en de havens via weg, water en spoor achten wij van groot belang. Voor de concurrentiepositie van het MKB achten wij een uitstekende bereikbaarheid van groot belang. Een congestievrije pro- vincie is één van de factoren waarin Zeeland zich in kan onderscheiden ten op- zichte van andere regio’s. Wij kunnen de slogan van de BZW “stil- staan is geen optie” daarom van harte onderschrijven.

Hoogachtend,
Statenfractie Partij voor de Vrijheid in Zeeland
Namens deze,

Roland L.J.M de Wit
Lid Provinciale Staten van Zeeland