Wob-verzoek aan het COA over AZC's Zeeland

De Zeeuwse PVV-fractie heeft openheid van zaken gevraagd aan het COA met betrekking tot kosten en (gewelds)incidenten in en rondom opvanglocaties in de provincie Zeeland. Hieronder leest u de brief die namens de fractie verzonden is aan het COA. 

 **************************************************************************************************

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) t.a.v. Unit Staf/Juridische Zaken
Postbus 3002
2280 ME Rijswijk

Betreft: Wob-verzoek inzake (gewelds-)incidenten in/rondom opvanglocaties door asielzoekers en de kosten van opvanglocaties in de provincie Zeeland

Dagtekening: 6 juni 2016

Geachte heer, mevrouw,

Graag zou ik informatie ontvangen over (gewelds-)incidenten in en rondom opvanglocaties begaan door asielzoekers en de kosten van opvanglocaties in de provincie Zeeland.
Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), verzoek ik u om mij de volgende informatie toe te sturen:

1. Alle documenten en rapportages over (gewelds-)incidenten, in de breedste zin van het woord, binnen opvanglocaties (asielzoekerscentra, tijdelijke opvang, noodopvang) in de provincie Zeeland die hebben plaatsgevonden van januari 2011 tot en met heden. Deze documenten graag gespecificeerd per opvanglocatie(s).

2. Alle documenten en rapportages over (gewelds-)incidenten, in de breedste zin van het woord, buiten opvanglocaties (asielzoekerscentra, tijdelijke opvang, noodopvang) in de provincie Zeeland, waarbij asielzoekers woonachtig in Zeeuwse opvanglocaties betrokken zijn en die hebben plaatsgevonden van januari 2011 tot en met heden. Deze documenten graag gespecificeerd per opvanglocatie(s).

3. Alle documenten en rapportages over bedreigingen en (gewelds-)incidenten, van welke aard dan ook, door asielzoekers tegen personeel van het COA, beveiligingspersoneel en alle andere personen werkzaam in Zeeuwse opvanglocaties (asielzoekerscentra, tijdelijke opvang, noodopvang) die hebben plaatsgevonden van januari 2011 tot en met heden. Deze documenten graag gespecificeerd per opvanglocatie(s).

4. Alle documenten en rapportages over de kosten van opvanglocaties (asielzoekerscentra, tijdelijke opvang, noodopvang) in de provincie Zeeland in de periode van januari 2011 tot en met heden. Deze documenten graag gespecificeerd per opvanglocatie(s).

5. Alle documenten, afschriften, rapportages, processen-verbaal, aangiften, meldingen en (interne) correspondentie van het COA, tussen COA, gemeenten en/of politie over (gewelds-)incidenten en de kosten zoals gevraagd onder punt 1 tot en met 4.

Ik verzoek u vriendelijk om dit verzoek zo ruim mogelijk te interpreteren en daarom ook zo volledig mogelijk te zijn met het verstrekken van de opgevraagde informatie. De wetgever gaat er vanuit dat openbaarmaking van documenten en informatie de norm is en beperking daarop een uitzonderingsgeval. Indien u besluit documenten te weigeren dan vraag ik u subsidiair om een ambtelijke beperkte versie en meer subsidiair om een samenvatting.

De term documenten wordt in de jurisprudentie en wetgeving ruim opgevat. Het betreft dus niet alleen papieren gegevensdragers, maar ook digitale bestanden, databases, video’s, elektronische berichten, software, foto’s, enzovoorts. Bovendien wens ik openbaarmaking van alle versies, zoals memo’s, notities, samenvattingen, notulen, aanvragen, besluiten, vergunningen, e-mails, schriftelijke correspondentie (brief en fax), rapportages, studies, adviezen, evaluaties, communicatie, enzovoorts. Dit omvat niet alleen interne communicatie, maar ook die met derden. Hierbij kunt u denken aan huurders, experts, externe organisaties, gemandateerde personen, politie en bedrijven.

Verder verzoek ik u om de informatie zoveel mogelijk digitaal openbaar te maken. Indien u voor bepaalde informatie aan derde een zienswijze zult moeten vragen, verzoek ik u in dat geval deelbeslissingen te nemen als u niet tijdig alle documenten openbaar kunt maken. Voorts wens ik u eraan te herinneren dat volgens rechtspraak voor het in behandeling nemen van een Wob-verzoek geen leges in rekening gebracht mogen worden. Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën (e.d.), dan verzoek ik u hierover contact met mij op te nemen alvorens over te gaan tot het verschaffen van deze documenten.
De toezending dient te geschieden overeenkomstig de in de Wob gestelde termijn van vier weken (artikel 6 lid 1 Wob). Volgens artikel 4 Wob, bent u als bestuursorgaan verplicht dit verzoek, indien u de gevraagde gegevens niet in uw bezit heeft, door te sturen naar een organisatie die deze wel in haar bezit heeft. U blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor een stipte uitvoering door het andere orgaan. Indien dit verzoek wordt doorgeleid, dan ontvang ik daar graag een afschrift van.

Ik heb alle zorg betracht om zo exact en zo helder mogelijk te zijn in dit verzoek. Indien u vragen heeft naar aanleiding van mijn verzoek, dan ben ik uiteraard beschikbaar voor overleg. Mocht u beslissen om mijn verzoek, om wat voor reden dan ook, niet in behandeling te nemen, dan verzoek ik u om de weigeringgronden aan mij bekend te maken. Tot slot verzoek ik u vriendelijk om een ontvangstbevestiging van dit Wob-verzoek naar mij toe te sturen.
Ik dank u alvast vriendelijk voor uw medewerking.
Hoogachtend,


Zeeuwse fractie van de Partij voor de Vrijheid