Provinciale Statenvergadering van 11 maart 2016 Kadernota provinciaal cultuurbeleid 2017-2020

Voorzitter,

Cultuur is datgene wat mensen bindt en onderscheidt.

Het cree╠łert samenhang, diversiteit en dynamiek. Cultuur is ook de kernwaarde en beleving van de Zeeuwse identiteit. Tegelijkertijd is de kracht van cultuur dat het in belangrijke mate bijdraagt aan het vestigingsklimaat, de economische bestedingen, de toeristische aantrekkingskracht en de leefbaarheid van Zeeland.

Voorzitter,

vandaag maken we afspraken over de:
“Kadernota provinciaal cultuurbeleid 2017-2020”

In het coalitieakkoord 'Krachten bundelen - perspectief voor Zeeland' wordt aangegeven uit te gaan van de identiteit, kracht en kwaliteiten van onze provincie! Dat wat ons anders maakt is onze kracht en de leidraad richting de toekomst.

Bij de verdere ontwikkeling van Zeeland staat de mens centraal in zijn behoeften aan wonen, werken, persoonlijke ontwikkeling, ontspanning en sociaal contact. Daarbij wordt de Zeeuwse cultuur gekoesterd.  

Voorzitter,

de PVV-fractie is van mening dat de Kadernota provinciaal cultuurbeleid bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van Zeeland. Echter zijn er aan aantal punten die wij graag onder de aandacht willen brengen. Er wordt gesproken over de stedelijke aantrekkelijkheid als “ motor” ! Werken aan een aantrekkelijke binnensteden!

Nu staan er veel winkels leeg, de steeds duurder wordende parkeergelden, steeds meer straten in het centrum worden voor autoverkeer afgesloten. Vervolgens is de supermarkt al lang geleden vertrokken uit de binnenstad en zijn verhuisd naar grote winkelgebieden buiten het centrum!

Is de binnenstad nu wel zo aantrekkelijk om er te wonen, te winkelen of te recreëren?

Van groot belang is om goede communicatie tussen ondernemers, gemeentes, bewoners, VVV en evenementen-organisaties te onderhouden om te weten wat er nu werkelijk leeft.  

Een toekomstbestendige culturele infrastructuur die positief bijdraagt aan het vestigingsklimaat, economische bestedingen, toeristische aantrekkingskracht en de leefbaarheid in Zeeland kost veel geld. Geld dat de provincie niet heeft maar, Europese subsidies behoren zeker tot de mogelijkheden, hetgeen werd betoogd door dhr. Joop Daalmeijer, voorzitter “ Raad Voor Cultuur” die tijdens een werkbezoek aan Zeeland op 27 oktober JL. mededeelde dat: "Zeeuwen betalen ook belasting, maar vanuit Den Haag vloeit er weinig geld terug naar Zeeland” .

De PVV-fractie is grotendeels positief gestemd op deze kadernota maar, nodigen de Gedeputeerde graag uit om de besproken punten nog verder te onderzoeken en vooral te benutten?

Voorzitter tot zover,………… dank u wel!