Antwoorden op de vragen van het statenlid mevr. Kooman (Partij voor de Vrijheid) ingevolge artikel 44 reglement van orde

Provinciale Staten

statenstukken

V1.2

Vragen van het statenlid mevr. Kooman (Partij voor de Vrijheid) ingevolge artikel 44 reglement van orde

AANHANGSEL

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2016 nummer 054. Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake salarisverhoging algemeen directeur Kamerbeek Antwoorden van gedeputeerde staten:
(ingekomen 4 februari 2016)
1. Is of was het college op de hoogte van de salarisverhoging van de heer Kamerbeek? 1.

Wij waren hiervan niet op de hoogte.

2. Deelt het college de mening van de PVV-fractie dat deze salarisverhoging niet uit te leggen s? Zo nee, waarom niet? 2.

De Raad van Commissarissen is statutair bevoegd het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van een lid van de directie vast te stellen. Daarbij geldt als uitgangspunt het beloningsbeleid dat op 6 juni 2005 door de Algemene vergadering van Aandeelhouders is vastgesteld.

Het uitgangspunt voor het beloningsbeleid is dat er een zodanige beloning wordt toegekend dat er mensen, beschikkend over de juiste kennis en ervaring, uit de markt aangetrokken kunnen worden indien er vacatures ontstaan.

Zeker gezien de huidige situatie bij DELTA vinden wij deze salarisverhoging ongepast.

3. Is het college het met de PVV-fractie eens dat deze salarisverhoging met onmiddellijke ingang ongedaan moet worden gemaakt? 3.

De Raad van Commissarissen is statutair bevoegd het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van een lid van de directie vast te stellen. Dit is geen bevoegdheid van de aandeelhouders.

4. Heeft het collegelid dat namens de provincie Zeeland in de Raad van Commissarissen van Delta zit ingestemd met dit voorstel? Zo ja, waarom en wanneer 4. Het is een misverstand dat een lid van ons college onderdeel zou uitmaken van de Raad van Commissarissen van DELTA. Het besluit om de bezoldiging van de directeur te verhogen is niet ter besluitvorming aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders voorgelegd, hetgeen statutair ook niet noodzakelijk is.