Schriftelijke vragen conform artikel 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid Ruud Haaze, Partij voor de Vrijheid (PVV), over de inspanningen van het college om de kosten van de vertrekregeling NAR 57-plus zo laag mogelijk te houden.

Aan het College van Gedeputeerde Staten

Provinciehuis

Abdij 6

4331 BK MIDDELBURG

                                                                                                                             Arnemuiden, 17 februari 2016

Geacht College,

Hierbij schriftelijke vragen conform artikel 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid Ruud Haaze, Partij voor de Vrijheid (PVV), over de inspanningen van het college om de kosten van de vertrekregeling NAR 57-plus zo laag mogelijk te houden.

Toelichting

De in 2012 door u verzonnen NAR 57-plus regeling kost de inwoners van Zeeland bijna 56 miljoen euro. Daarvan betreft ruim 16 miljoen een strafheffing van de fiscus.

In uw brief d.d. 16 februari jl. aan onze Staten geeft u aan dat u er naar streeft de totale kosten van de NAR zo laag mogelijk te houden.

Jaarlijks geeft de provincie Zeeland vele miljoenen euro's uit aan externe inhuur. Dit terwijl er zo'n 160 NAR-medewerkers met de nodige kennis en ervaring thuis zitten.

Op vragen van de PVV-fractie in 2012 antwoordde u dat de externe inhuur minder zou worden. Ik citeer uw antwoord: “ De inzet van externen wordt minder. Een van de nog weinig besproken elementen in de regeling is dat de werkgever medewerkers kan vragen klussen en projecten ook in de toekomst voor de provincie te blijven doen. Er ontstaat als het ware een pool van kennis en ervaring waaruit geput kan worden. Dat leidt tot een dubbel voordeel voor de werkgever: minder kosten voor externen en opschorting van de vertrekregeling voor de betrokken medewerkers gedurende de periode van de klus/het project: ergo ook geen fiscale boete

Op door de PVV-fractie gestelde vragen met betrekking tot de door u genoemde lagere fiscale strafheffing ten gevolge van de inzet van NAR-medewerkers (pool van kennis en ervaring), antwoordde u dat in 2013 de strafheffing van de fiscus zo'n € 218.000,- lager en in 2014 zo'n

€ 45.000,- lager was.

De fractie van de PVV heeft de volgende vragen.

  1. Heeft er in 2015 inzet van NAR-medewerkers plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, met hoeveel is de strafheffing van de fiscus daardoor verminderd?
  1. Bent u nu echt van mening dat uw college er alles aan gedaan heeft en doet om de "pool van kennis en ervaring" succesvol te benutten en daarmee de strafheffing van de fiscus zo laag mogelijk te houden? zo ja, waaruit blijkt dat? Zo nee, waarom niet?

Ik verzoek u vriendelijk om deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

Statenfractie Partij voor de Vrijheid in Zeeland

Namens deze,

Ruud Haaze

Lid Provinciale Staten van Zeeland