Vergadering Provinciale Staten van Zeeland d.d. 5 februari 2016 : Motie betreffende het naar huis sturen van de RvC van Delta

Motie betreffende het naar huis sturen van de RvC van Delta, van de leden Ruud Haaze en Peter van Dijk, Statenfractie Partij voor de Vrijheid in Zeeland.

Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op vrijdag 5 februari 2016                .

Overwegende dat

De recent bekend geworden loonsverhoging van CEO Kamerbeek naar onze opvatting niet van deze tijd is en maatschappelijk onverantwoord

Zijn van oordeel dat

De Raad van Commissarissen van Delta naar huis gestuurd dient te worden indien men volhardt in het standpunt dat de loonsverhoging van de CEO Kamerbeek niet teruggedraaid zal worden en roept het college van GS op tijdens de eerstvolgende AvA een voorstel met die strekking te doen

En gaan over tot de orde van de dag.

Statenfractie Partij voor de Vrijheid in Zeeland

Namens deze,

Peter van Dijk                   Ruud Haaze          Caroline Kooman         Roland de Wit