Schriftelijke vragen conform art 44 Reglement van Orde van het Statenlid Roland de Wit, Partij voor de Vrijheid (PVV), over de berichtgeving in de media dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vorig jaar ruim 8.000 incidenten registreerde

Aan het College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG

Veere, 1 februari 2016

Betreft schriftelijke vragen conform artikel 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid Roland de Wit, Partij voor de Vrijheid (PVV), over de berichtgeving in de media dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vorig jaar ruim 8.000 incidenten registreerde in- en bij azc's, bestaande uit zedendelicten, agressie en geweld tegen personen.

Geacht College,

Toelichting:
In de PZC van 30 januari jl. en in de landelijke media zijn er berichtgevingen over het feit dat het in meer dan 5.000 van de 8.000 incidenten die het COA in 2015 registreerde, ging om het overtreden van de huisregels van het COA, zoals geluidsoverlast, het niet opruimen van de eigen kamer en het afplakken van een brandmelder. Maar dat het in de overige gevallen ging om ernstigere incidenten. Zo waren er 2.394 meldingen van agressie en geweld tegen personen. Gemiddeld werd zo'n vier keer per dag - in totaal 1.366 keer - fysiek geweld gebruikt, zoals slaan of schoppen.
Lang niet altijd werd de politie daar bij gehaald. COA-medewerkers zijn getraind om met agressie om te gaan. Ook zijn er continu particuliere beveiligers aanwezig.
Als een COA-medewerker een vermoeden heeft van huiselijk geweld of mishandeling, wordt daarvan melding gedaan bij de instantie Veilig Thuis. Bij het vermoeden van een misdrijf stapt het COA naar de politie.

De fractie van de PVV Zeeland heeft de volgende vragen:

1. Wist uw college voor 30 januari 2016, dat er in Zeeland dit soort incidenten waren geregistreerd of had uw college dit eerder kunnen weten? Zo nee, waarom niet?
2. Kan uw college aangeven hoeveel incidenten in de Zeeuwse AZC's zijn voorgevallen, wat de oorzaak en de ernst van deze voorvallen zijn geweest?
3. Bent u het met de PVV-fractie eens dat, als de politie hier steeds vaker bij betrokken wordt het gezag op straat terug loopt, dit i.v.m. het feit dat er al te weinig politie op straat is en de veiligheid van burgers nog moeilijker te garanderen is? Zo nee, waarom niet?
4. Kan het college aangeven wat zij hier aan gaan doen gezien de ernst en het enorme aantal van deze schokkende incidenten?
5. Wordt, of is er onderzoek gedaan naar de veiligheid van medewerkers, zowel COA- medewerkers (beroeps) als de vrijwilligers? Zo nee, waarom niet?
6. Bent u net als de PVV-fractie van mening dat wij wel heel terughoudend moeten zijn om nog meer AZC's te openen als dit soort ernstige incidenten voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Ik verzoek u vriendelijk om deze vragen schriftelijk te beantwoorden voor de PS-vergadering van 5 februari a.s.

Hoogachtend,
Statenfractie Partij voor de Vrijheid in Zeeland
Namens deze,
Roland L.J.M. de Wit
Lid Provinciale Staten van Zeeland