Motie tot het verlagen van de opcenten motorrijtuigenbelasting

 Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op vrijdag 9 november 2012.

Overwegende dat

• De Algemene Reserve in 2012 zo'n € 42 miljoen bevat.
• Deze provinciale spaarpot wat betreft de weerstandscapaciteit zo'n € 11 miljoen dient te bevatten en er dus vele miljoenen extra opgepot zijn.
• Er door de provincie Zeeland jaarlijks nog steeds voor vele miljoenen aan externe inhuur wordt uitgegeven.
• Er in deze barre economische tijd door GS wel geld gevonden is voor een gouden vertrekregeling (NAR 57+) van het eigen personeel van de provincie.
• Er dus nog fors in eigen vlees gesneden kan worden door de provincie Zeeland.
• Per 1 april 2012 zijn de opcenten met 9 opcenten verhoogd, waarmee een structurele meeropbrengst wordt gerealiseerd van ongeveer € 4 miljoen per jaar.
• Deze extra lastenverzwaring voor de inwoners van Zeeland dus volstrekt onnodig is.

Zijn van oordeel dat

De totale opcenten per 1 januari 2013 eenmalig met 5 opcenten worden verlaagd, wat een lastenverlichting betekent voor de inwoners van Zeeland die motorrijtuigbelastingplichtig zijn, van zo'n € 2 miljoen per jaar.

Dekking kan worden gevonden door de totale kosten van externe inhuur met zo'n € 2 miljoen te verminderen.

En gaan over tot de orde van de dag.

Statenfractie Partij voor de Vrijheid in Zeeland

Namens deze,

Peter van Dijk