Schriftelijke vragen conform artikel 44 van het Reglement van Orde over de beveiliging van de kerncentrale in Borssele

Aan het College van Gedeputeerde Staten

Provinciehuis

Abdij 6

4331 BK MIDDELBURG

                                                                                                                                                                                                           Veere, 31 maart 2016

Geacht College,

Hierbij schriftelijke vragen conform artikel 44 van het Reglement van Orde van de Statenleden Ruud Haaze en Roland de Wit, Partij voor de Vrijheid (PVV), over de beveiliging van de kerncentrale in Borssele.

Toelichting

Nederland zou zijn kerncentrales beter moeten beveiligen tegen terrorisme, stellen Amerikaanse experts. Zij roepen op zwaarbewapende bewakers in te zetten. Nederland is een van de weinige landen waar de beveiligers van kerncentrales geen wapens dragen. Als terroristen met geweld de kerncentrale in Borssele proberen te bereiken, moet de bewaking gewapende versterking van de politie of het leger oproepen, die daardoor te laat komen!

De fractie van de PVV heeft de volgende vragen.

1.            Is uw college op de hoogte van de problematiek met betrekking tot dit risico? Zo nee, waarom niet?

2.            Bent u het met de PVV-fractie eens dat hierdoor een groot risico wordt genomen wat op eenvoudige wijze zou kunnen verbeteren door bewakers uit te rusten met bewapening en tevens te voorzien van honden, dan wel het leger in te zetten? Zo nee, waarom niet?

3.            Het ministerie van Veiligheid en Justitie zegt aan alle internationale eisen voor beveiliging te voldoen. "Zodra er sprake is van concrete dreiging, wordt direct overlegd of andere maatregelen, zoals bewapende bewaking, nodig zijn", zegt woordvoerder Lodewijk Hekking. Bent u het eens met de PVV-fractie dat dit weleens heel erg te laat kan zijn? Zo nee, waarom niet?

4.            België besloot onlangs nog, kort voor de aanslagen in Brussel, 140 militairen in te zetten bij de kerncentrale in Doel. Veiligheid gaat boven alles, niet in de laatste plaats voor het personeel. Zou dit voorbeeld niet gevolgd moeten worden bij de kerncentrale in Borssele? Zo ja, per wanneer? Zo nee, waarom niet?

5.            Bent u het met de PVV-fractie eens dat de beveiliging van de kerncentrale niet alleen een taak van het Rijk is, maar zeker ook die van het provinciaal bestuur? Zo ja, wat gaat u voor actie ondernemen? Zo nee, waarom niet?

Wij verzoeken u vriendelijk om deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

Statenfractie Partij voor de Vrijheid in Zeeland

Namens deze,

Ruud Haaze en Roland de Wit

Leden Provinciale Staten van Zeeland