Inbreng SV Eindrapport commissie onderzoek Necker van Naem SGR 14 - 11 december 2015 door Ruud Haaze, Statenlid PVV Zeeland

Voorzitter.

In 2011 zijn in het Bestuurskrachtonderzoek door de commissie Calon analyses gemaakt en aanbevelingen gedaan over de omvang, cultuur en werkwijze van de provinciale organisatie.
Zo was gesignaleerd dat bij de uitvoering van beleid, zich vaak een gebrek aan integraliteit voordoet (...).
Een ander punt van kritiek daarbij was de omvang van de ambtelijke organisatie; op de schaal van Zeeland was deze omvang in verhouding groot. Ook plaatst de commissie vraagtekens bij de in- en externe doelmatigheid (efficiënte realisatie van doelstellingen) van de provincie.

Het college zette op basis van deze analyse er de komende periode op in dat de provinciale organisatie beter aansluit op de kerntaken, met inachtneming van begrippen als kwaliteit, integraliteit, doelmatigheid, kostenbeheersing en efficiency.

De in opdracht van het college uitgevoerde onderzoeken door Cebeon en Lysias Advies bevestigde deze conclusies. Met ingang van 2013 is op dit nieuwe fundament een gereorganiseerde ambtelijke organisatie gestart.

En dan is daar het Sloeweg-debacle.

Sloewegcommissie

Op 10 juli jl. hebben PS de commissie onderzoek project Sloeweg ingesteld, met daarin feitelijk twee centrale vragen:
1. Hoe beheers en controleer je beter, grote projecten, bezien vanuit kaderstellende- en controlerende taak van PS?
2. Welke lessen te trekken uit Sloeweg-project over politiek-bestuurlijke samenspel en rolverdeling tussen GS en PS?

Voorzitter,

De PVV-fractie vind het een goede zaak dat nadrukkelijk naar rollen van GS en PS gekeken is in dit onderzoek.
Met dit rapport wil de onderzoekscommissie bijdragen aan verbetering.
Voorliggend onderzoek van de onderzoekscommissie Sloeweg vormt een vervolg op onderzoek van GS. Hierbij was een belangrijke conclusie: gebrekkige informatievoorziening en -verantwoording leidt tot laat ingrijpen. (...).

Voorzitter,

in de gehouden openbare hoorzittingen zijn nieuwe en aanvullende bevindingen over het Sloeweg-project naar voren gekomen. (14 van 55).
GS hebben op 10 februari jl. gezamenlijk besloten om GS nog niet over de situatie te informeren. (omdat de feiten over de omvang nog niet bekend waren). Dat aspect, het informeren van de Staten weegt voor de PVV zwaar.
De onderzoekscommissie constateert dat de knelpunten die zijn ervaren in het Sloeweg project niet op zichzelf staan. (Waterdunen)

Onderhavig rapport kent een aantal conclusies en aanbevelingen.
De aanbevelingen zijn prima, er valt weinig op aan te merken.
En het advies om te streven naar één verbetertraject lijkt de PVV uitstekend.