Artikel 44 vragen over de mislukte reorganisatie van de politie

Aan het College van Gedeputeerde Staten

Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG

Arnemuiden, 2 juni 2015

Geacht College,

Hierbij schriftelijke vragen conform artikel 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid Ruud Haaze, Partij voor de Vrijheid (PVV), over de mislukte reorganisatie van de politie.

Toelichting
In de PZC van 2 juni jl. staat een artikel over de reorganisatie van de politie. Volgens een uitgelekt rapport zou de reorganisatie van de politie uitgelopen zijn op een groot fiasco. De problemen zouden volgens de korpsleiding zo groot zijn dat niet alle misdaad kan worden aangepakt.

Uit het rapport blijkt verder dat de politie er financieel erg slecht voor staat, dat de bedrijfsvoering onvoldoende is en de ICT niet op orde. Ook zou er sprake zijn van een vertrouwensbreuk tussen agenten en de korpsleiding. De misdaadbestrijding zou eveneens op de tocht staan en het aantal gestelde ambities dient verminderd te worden.
Volgens dit rapport denkt de korpsleiding er nu weer over burgemeesters toch weer meer macht te geven om te bepalen welke misdaad agenten in hun gebied moeten aanpakken

De fractie van de PVV heeft de volgende vragen.

1. Heeft u kennisgenomen van genoemde berichtgeving in de PZC van 2 juni jl.?

2. De PVV-fractie is van mening dat de politie in de provincie Zeeland goed moet zijn toegerust voor het uitvoeren van haar taken, waaronder misdaadbestrijding. De verantwoordelijkheid voor een goed politieapparaat ligt weliswaar niet bij de provincie maar, het belang daarvan wel. Kunt u zeggen of de problemen waarvan in bovengenoemd rapport melding wordt gemaakt, in Zeeland spelen bij de politie?

3. Welke inspanningen kunt u en gaat u als college verrichten, bijvoorbeeld samen met de Zeeuwse burgemeesters om een maximaal voor haar taken toegeruste politie in Zeeland te krijgen? Als u niet van plan bent u daarvoor in te spannen, waarom niet?

4. Is uw college van mening dat het een goed plan is als burgemeesters van Zeeuwse gemeenten meer macht terugkrijgen om te bepalen welke misdaad agenten in hun gemeente moeten aanpakken? Zo nee, waarom niet?

Ik verzoek u vriendelijk om deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

Statenfractie Partij voor de Vrijheid in Zeeland

Namens deze,

Ruud Haaze

Lid Provinciale Staten van Zeeland