Inbreng tijdens de PS-vergadering van 13-2-2015 over Minder geborgde zetels Waterschap

Voorzitter,

Op 4 juli jl. hebben PS een motie aangenomen en daarmee GS opdracht gegeven om de wijziging van het waterschapsreglement v.w.b. het aantal geborgde zetels voor de waterschapsverkiezingen van 18 maart a.s. voor te bereiden. Vermindering van 9 naar 7 geborgde zetels.

In onderhavig statenvoorstel stellen GS voor in te stemmen met de wijziging van het reglement voor het waterschap Scheldestromen. Met dit besluit wordt de uitvoering van de motie afgerond.

In de aanloop naar de waterschapsverkiezingen wordt niet alleen in de provincie Zeeland discussie gevoerd over de samenstelling van de waterschapsbesturen.

Bij de behandeling van onderhavig statenvoorstel in de cie BFW van 23 januari jl. waren er twee insprekers, waaronder de dijkgraaf van het waterschap Scheldestromen.

Op een vraag van het CDA of de vermindering van het aantal geborgde zetels van 9 naar 7 invloed heeft op de kostentoedeling voor de ingezetenen antwoordde de dijkgraaf dat de ingezetenen meer kosten voor hun rekening krijgen dan in de huidige situatie. Hoeveel precies, dat moest nog worden uitgerekend, maar de ingezetenen zitten nu op 26, zoveel % en als dat omhoog gaat dan krijgen de ingezetenen er niet meer voor terug maar wel meer kosten. (aldus de dijkgraaf)

Dus de dijkgraaf zegt dat de kosten voor de ingezetenen door het terugbrengen van het aantal geborgde zetels, omhoog gaan.

Vz, de PVV-fractie constateert dat de dijkgraaf de cie onjuist heeft voorgelicht.

In een na deze commissie BFW door gedeputeerde van Heukelom vrijgegeven notitie met daarin antwoorden op door collega Hijgenaar gestelde vragen, worden zaken gelukkig in het juiste perspectief geplaatst.

Voorzitter,
De vermindering van het aantal geborgde zetels in de AV van het waterschap leidt wettelijk niet automatisch tot verschuivingen binnen de kostentoedeling of verschuivingen in de hoogte van de heffingen voor de verschillende categorieën heffingsplichtigen.
De door PS te bepalen zetelverdeling in het waterschapsreglement is als zodanig wettelijk geen criterium dat doorwerkt naar de betalingsverhoudingen in belastingsverordeningen van het waterschap, waarvoor een eigen wettelijke heffingensystematiek geldt.
De zetelverdeling in het waterschapsreglement (relatie belang - zeggenschap) werkt dus niet als wettelijk criterium door naar de kostentoedeling of hoogte van de heffingen voor de verschillende categorieën heffingsplichtigen. (relatie belang - betaling)

De door mij aan het begin van mijn inbreng genoemde discussie over de samenstelling van de waterschapsbesturen spitst zich vooral toe op de eigenaren van ongebouwde grond. Dat zijn met name agrariërs.

De indruk bestaat dat agrariërs nu te veel zetels hebben. Ze betalen maar een klein deel van de kosten maar zouden wel veel zetels hebben in het waterschapsbestuur. Dat komt doordat zij als eigenaren van grond geborgde zetels krijgen voor onbebouwd en daarnaast worden gekozen in het waterschapsbestuur als ingezetene.

Wel, voorzitter die indruk klopt voor het waterschap Scheldestromen.

Doctor Hoeben heeft in water Governance 3/2014 eens duidelijk op een rij gezet, hoe de zetelverdeling bij waterschappen is.
Op dit moment is het aantal agrarische bestuurders juist door die geborgde zetels groter dan hun belang, zoals dat tot uitdrukking komt in de kostentoedeling.
Als het verwachte aantal zetels wordt afgezet tegen de som van het aantal geborgde zetels voor ongebouwd en het aantal zetels dat agrariërs hebben als ingezetenen, dan hebben agrariërs meer zetels dan mag worden verwacht op basis van kostentoedeling. (8 i.p.v. 6)

Onderhavig voorstel om het aantal geborgde zetels terug te brengen van 9 naar 7 is wat de PVV betreft een uitstekend voorstel. Het democratisch gehalte van het waterschapsbestuur Scheldestromen neemt daardoor toe.

Als volksvertegenwoordiger doet het me goed om te zien dat het democratisch gehalte in de AV van het waterschap toeneemt.

De PVV-fractie zal voor onderhavig voorstel stemmen.