Inbreng tijdens de PS-vergadering van 13-2-2015 over Aandeelhoudersstrategie Westerscheldetunnel

Voorzitter, in BFW van 23 januari jl. zei gedeputeerde Van Beveren dat er "out of the box" is gedacht bij het maken van die voorstel. En het mag gezegd er staan goede dingen in.

De PVV-fractie heeft ook enige zorg na het lezen van dit voorstel. Er wordt gesproken over de mogelijkheid, zoals het zo mooi staat omschreven in het voorstel "mocht het opportuun zijn" om het belang dat de provincie in de NV WST heeft te verkopen.
Die optie moet wel heel goed bekeken worden, en daarbij staat het wat de PVV betreft al op voorhand vast dat als het publieke belang niet goed geborgd kan worden, we er niet aan moeten beginnen.

In de Statenvergadering van 12 december jl. heeft de PVV een initiatiefvoorstel ingediend met betrekking tot het defiscaliseren van de Westerscheldetunnel. Dit voorstel is door de Staten niet aangenomen. Feitelijk kwam het er op neer dat de meerderheid van de Staten niet overtuigd was van de haalbaarheid van genoemd initiatiefvoorstel.

Je hoeft er niet voor "out of the box" te denken om tot de conclusie te komen dat het interessant is om deze optie verder te laten onderzoeken en daarom mee te nemen in onderhavig Statenvoorstel.

Ik dien dan ook graag een amendement in met die strekking.