Inbreng tijdens de PS-vergadering van 4-7-2014 bij het debat over het Statenvoorstel Totstandkoming kennis- en informatieplatform voor Zeeland

Voorzitter,

De taakstelling die de ZB en Scoop opgelegd hebben gekregen is vanaf 2016, 2 miljoen per jaar.

De samenwerking tussen de ZB en Scoop als Kenniswerkplaats past binnen de provinciale kerntaken, aldus GS.

De inzet van GS is er op gericht geweest de kosten van deze transitie, of ook wel frictiekosten genoemd, zo veel mogelijk te beperken.

GS zijn van mening dat het minimaal 4,5 miljoen euro moet kosten om de Kenniswerkplaats van ZB en Scoop op weg te helpen.

Als ik het voorstel lees wordt duidelijk dat, om de bezuiniging van 2 miljoen te kunnen realiseren in de periode 2014 – 2017, de formatie terug gebracht moet worden van zo'n 148 naar zo'n 122 fte's. Zo'n 26 formatieplaatsen.

Gelet op de rechtspositie van het personeel kiezen de ZB en Scoop voor een pakket aan maatregelen:

• Natuurlijk verloop;
• Uitkering ineens, inverdienen;
• Bevorderen van de uitstroom van personeel;
• Bevorderen van de herinzet en omscholing van personeel;
• Maatwerk voor een klein deel dat niet herplaatsbaar is.

De belangrijkste taken van PS zijn regelgeving, budgetrecht (kaderstelling) en de controle van GS.

GS hebben een bijlage vertrouwelijk ter inzage gelegd, want GS zijn van mening dat het gaat om informatie over bedrijfs-/persoonsgegevens.

Artikel 25 van de Provinciewet handelt over het geheimhouden van stukken.

Er dient sprake te zijn van een zogenaamd "belang".

In genoemd artikel 25 Provinciewet wordt voor een belang verwezen naar art. 10 Wet Openbaarheid bestuur.

In lid 1 onder d van dit artikel staat dat de bescherming van persoonsgegevens een belang kan zijn.
Dit belang is er echter niet als de verstrekking geen inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer.
De door GS tot vertrouwelijk bestempelde bijlage bevat jaartallen, bedragen en maatregelen.

In tegenstelling tot de mededeling van de gedeputeerde in de cie BFW d.d. 20 juni jl. is de fractie van de PVV van mening dat, met deze wetteksten vers in het geheugen, het zeer de vraag is of alle in de bijlage opgenomen informatie, onder de strekking van genoemde wetsartikelen valt, of alle informatie wel als vertrouwelijk bestempeld dient te worden.

En deze constatering is wat de PVV betreft ernstig, immers het is nu niet goed mogelijk inhoudelijk te beoordelen of er inderdaad 4,5 miljoen nodig is om de Kenniswerkplaats ZB Scoop op weg te helpen.

Voorzitter, ik heb twee vragen voor de gedeputeerde:

1. Zit er in die 4,5 miljoen een bedrag wat nodig is omdat de taakstelling niet gehaald wordt?

2. Is de gedeputeerde echt van mening dat alle informatie in de als vertrouwelijk bestempelde bijlage valt binnen de daarvoor opgenomen artikelen in de Provinciewet en de Wet Openbaarheid bestuur?

Tot zo ver mijn eerste termijn.

Tweede termijn

Tijdens de cie BFW van 20 juni jl. deelde de gedeputeerde mede dat de mix van maatregelen een inschatting is van de directie van ZB/Scoop en dat die als zodanig nog niet gedeeld is met de medewerkers.

De gedeputeerde vervolgde met te zeggen dat hij van mening is dat, als de informatie opgenomen in de vertrouwelijke bijlage bekendgemaakt wordt, dit tot onrust binnen genoemde organisaties zou kunnen leiden.

De PVV is er niet van overtuigd dat alle informatie die in de vertrouwelijk bijlage is opgenomen valt onder de daartoe opgenomen artikelen in de Provinciewet en Wet Openbaarheid bestuur.

De PVV is van mening dat een goed debat met betrekking tot de Kenniswerkplaats en in het bijzonder de opbouw van de frictiekosten op deze wijze niet goed mogelijk is.

Er bestaat geen goed inzicht in de opbouw van de frictiekosten.

Om deze reden zal de PVV tegen het voorstel stemmen.