Motie tot terugkeer naar de bestendige gedragslijn t.a.v. de algemene reserve

Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op vrijdag 21 juni 2013.

 

Overwegende dat:

· in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) de algemene reserve een algemeen karakter heeft en vrij aanwendbaar is,

· de wijze waarop de algemene reserve nu is vormgegeven onduidelijkheden schept over welk deel vrij aanwendbaar is waardoor verantwoording naar de Zeeuwse burgers in het geding is,

· deze duidelijkheid er wel was in de bestendige gedragslijn die werd gehanteerd tot november 2012,

Verzoekt het College:

· in het vervolg weer te gaan werken conform de bestendige gedragslijn,

En gaan over tot de orde van de dag.

Statenfractie Partij voor de Vrijheid in Zeeland

Namens deze,

Peter van Dijk