Inbreng PS 3 november 2017 advies Thermphos

Voorzitter,

Ik zou graag willen beginnen met een minuut stilte, ware het niet dat dat zo zonde is van mijn spreektijd. Waarvoor zult u zich afvragen? Dát moge duidelijk zijn: voor onze mooie Provincie die nu feitelijk op slot gaat door de sanering van het Thermphos-terrein. €27,7 miljoen bovenop wat we al betaald hebben aan dit gruwelijke dossier. Het is onverteerbaar voor de Zeeuwse inwoner dat wij zoveel geld in deze bodemloze put moeten gooien. Hiermee komt de totaalteller inmiddels op bijna €42 miljoen voor de Provincie!! €42 miljoen! Nee, u verstaat mij goed; was het maar een verspreking… 

En wat zou het een verschil kunnen maken, voorzitter, als we dit geld in bijv. de economie hadden kunnen investeren. Helaas blijft dat een utopie! 

Goed, voorzitter, vandaag spreken we louter over de punten 1 t/m 3 van het dictum: de inhoud van het rapport Samson dus en dan met name de conclusie. Een conclusie die overigens op voorhand al vaststond. Samson ging, zo antwoordde hij mij namelijk tijdens de presentatie van het rapport, uit van een kostenplaatje van €60 tot €120 miljoen voor de sanering; in Annex C, draagkracht Provincie Zeeland, wordt er vervolgens beargumenteerd of de Provincie een kostenpost van €20 en €40 miljoen kan dragen. Onderzoeksvragen, vragen die dus per definitie vóór het onderzoek opgesteld worden, waar -hoe toevallig- beide bedragen eenderde zijn van diezelfde raming… Nou, voorzitter, als ik één ding geleerd heb in de jaren dat ik inmiddels mee mag draaien: toeval bestaat niet in de politiek! Vooropgezette inbreng, achterkamertjes afspraken, schouwspelen en façades. Nee, voorzitter, toeval bestaat niet. Zo ook niet bij Thermphos.

 

Overigens hoef je ook geen kernfysicus te zijn om tot de conclusie te komen dat je bij drie partijen de kosten ook net zo goed door drieën kunt delen. Mijn nichtje van acht zei pas nog tegen me toen we het over Thermphos hadden bij opa en oma aan de koffietafel: “Wat een gezeur; eerlijk samenspelen en eerlijk delen.” Voor de zekerheid heb ik de lijst met gesproken instanties en personen nog even nagelopen: daar stond ze níet tussen. Wél heb ik gevraagd om tegen haar vader te zeggen om zo snel mogelijk 3 keer €72,50 mee te nemen. Dát is namelijk het bedrag pér Zeeuws-hoofd, €72,50, wat nu in de fosforovens verbrandt! U snapt dat deze terloopse vermelding geen recht doet aan de enorme impact die het heeft op Zeeland.

 

 

Voorzitter, nu zitten we met een discrepantie, en eentje van niet geringe omvang wel te verstaan: er ligt het rapport Samson waarin in eerste instantie wordt gesuggereerd om de kosten, maar ook de eventuele opbrengsten te verdelen naar rato, ofwel 1/3, 1/3, 1/3. Kort hierna wordt dit enigszins genuanceerd in de zin dat de opbrengsten dusdanig moeilijk in te schatten zijn dat op voorhand verrekenen niet mogelijk is, maar partijen hierover onderling afspraken moeten maken.

 

Dan hebben we de fusieovereenkomst van ZSP en HBG, waarin verdisconteerd wordt dat de opbrengsten volledig ten bate komen aan ZSP. En dan kom ik even terug op dat eerlijk samenspelen, voorzitter. In dat licht vinden wij het namelijk simpelweg walgelijk en zo arrogant als de gemiddelde film-cheerleader, dat ZSP de opbrengsten volledig opeist en dit ook nog koppelt aan de fusie met Gent door het zo in de fusieovereenkomst op te nemen. Jarenlang de erfpacht opstrijken; het liefst de hele sanering in onze maag willen splitsen en dan als er alsnog een voorstel voorligt, stellen het over te nemen, maar op slinkse wijze een onderdeel eenzijdig wijzigen. Géén overleg, nóch inlichting hieromtrent. Het moge duidelijk zijn, voorzitter, dat de PVV-fractie hier geen goed woord voor over heeft! We begrijpen echter wél dat ZSP deze mening is aangedaan gezien de extra investering van €60 miljoen aan hun kant, maar de manier waarop: NEE! Graag vernemen wij hoe het College tegen deze kunstgreep van ZSP aankijkt.

 

Maar daar eindigt het circus niet, voorzitter, want dan komen we aan bij het Statenvoorstel, waarin ons gevraagd wordt in te stemmen met “de verdeling van mee- en tegenvallers in de totale sanering volgens de verdeelsleutel van 1/3-1/3-1/3e over de samenwerkingspartners Provincie Zeeland, Rijk, Zeeland Seaports” //einde citaat. De PVV fractie vraagt zich af hoe het College dit voor kan stellen, gezien de fusieovereenkomst -waarin de toe-eigening van de opbrengsten door ZSP al verdisconteerd is- aan de Vlaamse kant reeds is aangenomen? Waarom komt dit nú pas aan het licht en is het nú pas een heet hangijzer?

Daarnaast heeft de PVV fractie vernomen, Voorzitter, dat dit Statenvoorstel bij de aandeelhouders aan onze kant de wenkbrauwen stevig heeft doen fronsen. Bij hen was namelijk níet bekend dat het College zich niet kon vinden in dit onderdeel: de toe-eigening van de opbrengsten door ZSP. Zodoende zou ik de Gedeputeerde graag vragen wát hij gedaan heeft om duidelijk te maken dat het College zich niet kan vinden in dit onderdeel én wat hij gedaan heeft om toch een andere invulling te bewerkstelligen?

Er van uitgaande dat de gedeputeerde zich wel degelijk ingezet heeft, vernemen wij daarnaast graag hoe het dan tóch kan dat we in de huidige, zojuist door mij geschetste situatie verzeild zijn geraakt én hoe de gedeputeerde dit denkt op te lossen?

Tot slot vernemen wij graag wat de reactie is van onze toekomstige Vlaamse partners op de aanpak van dit onderdeel.

 

Dan wat betreft het eerlijk delen, voorzitter. Hoe eerlijk is het, als je als derde partij later aanschuift, maar je níet hoeft te betalen voor de periode die je gemist hebt? Het Rijk komt binnen met €27,7 miljoen, terwijl wij die €27,7 miljoen betalen -bovenop- de ruim €14 miljoen die we al betaald hebben. Tot zover eerlijk delen, voorzitter. Toevallig, ook hier, dat dit bedrag precies onder de €30 miljoen blijft, die Samson noemde als “de maximale bijdrage waar het Rijk over na wilde denken.” //einde citaat.

 

Terug naar de €27,7 miljoen, voorzitter, of -zoals ik eerder al zei- €72,50 per Zeeuw, waarom we gevraagd worden. Hiermee doet het college een uiterst beroep op de flexibiliteit van de kernpunten van de PVV: zuinig omgaan met geld van de burger, een gezonde financiële huishouding en degelijk bestuur. De Zeeuwen gaan namelijk niks, maar dan ook níks terugzien van dit geld. Verspild, weggegooid, verbrand in de fosforovens. Geld wat we in onze prachtige Provincie hadden moeten investeren. 

Voordat we hier “Ja” tegen zeggen, horen wij graag van de gedeputeerde of we op schema lopen voor het afronden van fase 1, fosforveilig, omstreeks mei 2018. Daarnaast vernemen we graag of we inderdaad maar €5,6 miljoen kwijt zouden zijn, uitgaande van de 7 ton per maand maal acht, en zo nee: wat zouden we wel kwijt zijn als we verdergaan met het betalen van de 7 ton per maand tot de BRZO-status eraf kan?

 

 

Voorzitter, zoals gezegd koppelt ZSP de fusie aan de uitvoering van dit rapport Samson. Prima, maar dan mogen wij ook eisen stellen! Zonder vooruit te lopen op toekomstige inbrengen, is de toegevoegde waarde voor ons als aandeelhouder maar matig. Daarnaast staan we nog steeds garant voor het gigantische bedrag van €285 miljoen! Aflossing geschiedt niet vlotter, en staat nog steeds gepland voor 2028. Al die tijd lopen wij een gigantisch risico. In het somberste scenario zouden we langs deze weg de kosten die ZSP voor Thermphos maakt óók nog op het bordje van de Provincie kunnen krijgen.

Ik hoef u niet uit te leggen hoe bedroevend de situatie dan wordt voor de Provincie!! Daarom hecht de PVV-fractie er bijzonder veel waarde aan dat deze garantie zo snel mogelijk afgebouwd wordt. Liever gisteren dan vandaag! Om dat te bespoedigen, het volgende amendement, voorzitter, en daarmee rond ik mijn inbreng af.

Dank u wel, voorzitter!

 

Bekijk het amendement op: Amendement SV implementatie advies Thermphos