Inbreng PS 4 november 2016

Voorzitter,

Voor ons ligt de beleidsnota Economische Agenda 2017-2021, waar de PVV graag de volgende
punten van wil uitlichten:

Allereerst wordt er bij Zichtbaar Zeeland gesproken over het aanprijzen van Zeeland middels
evenementen als Concert at Sea, het Zeeland Nazomerfestival etcetera, waarbij de Provincie de
huidige aanpak wil doorontwikkelen. Nu zijn we in ieder geval bij Concert at Sea hoofdsponsor;
bedoelt GS met het doorontwikkelen van de huidige aanpak dat ze bij alle genoemde
evenementen hoofdsponsor wil worden?

Wat de PVV betreft, Voorzitter, is dat een uiterst

onwenselijke situatie. Sterker nog, dusdanig grote evenementen, waarbij de markt in principe alle
kosten ruimschoots moet kunnen dragen, behoeven én krijgen wat ons betreft géén financiële
steun van de overheid. Dat geld kunnen we voor belangrijkere dingen inzetten.

Hetzelfde geldt voor mediaproducties. Ik quote: “Als er een vraag binnenkomt dan gaan we
helpen” Graag verneemt de PVV wat GS bedoelt met deze ruim te interpreteren bewoording.

Voorzitter, ondanks dat het voor de PVV belangrijk is dat Zeeland in een goed daglicht gezet wordt
én we de bedrijvigheid die mediaproducties met zich meebrengen van harte verwelkomen in de
provincie, vindt de PVV ook hier dat dergelijke projecten geen financiële ondersteuning van de
Provincie zouden moeten krijgen.
Wat betreft de circulaire economie ondersteunt de PVV het advies van de Commissie Balkenende
van harte. In onze ogen kan een dergelijke insteek immers de werkgelegenheid voor langere tijd
zeker stellen. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat we zuinig omgaan met dat wat we uit de
aarde halen en dat wat we van haar vragen, zodat toekomstige generaties eenzelfde, zelfs betere
levenskwaliteit tegemoet gaan.

Sterker nog, Voorzitter, wat de PVV betreft zou “Cradle to cradle”
de norm moeten worden voor Zeeland en zouden ondernemingen die vanuit dit principe opereren,
voorrang moeten krijgen wat betreft ondersteuning van de Provincie.

Voorzitter, ook in de Tweede Kamer ziet men de noodzaak om de Zeeuwse economie weer op
gang te krijgen, de aanbevelingen van de Commissie Balkenende in acht nemende. Dat blijkt maar
weer overduidelijk uit de motie van afgelopen dinsdag waarmee ze de regering forceert om de
miljoenen die we nu zo hard nodig hebben alsnog vrij te maken, daarbij absoluut géén nee te
accepteren en desnoods zélf de middelen beschikbaar te zullen stellen als de regering dit opnieuw
nalaat. Onze complimenten aan GS voor de sterke lobby!

Als het gaat om energietransitie, Voorzitter, vinden we het dan jammer dat er opnieuw veel
aandacht geschonken wordt aan windenergie met weer nieuwe windparken ter waarde van zo’n
2000MW. De PVV ziet liever dat de gelden en andere resources die hiermee gemoeid gaan,
ingezet worden voor energie uit water, zoals de getijdencentrale, óf voor bewezen technologie,
zonnepanelen dus, waarvan GS zelf zegt dat dit, en ik citeer “zowel ruimtelijk als financieel de
beste optie is.”

Tot slot Voorzitter, vinden we het een zeer goede zaak dat GS zich zó inzet op het optimaal
benutten van Europese subsidies. Het standpunt van de PVV ten aanzien van de EU is
genoegzaam bekend, maar zolang we daar nog deel van uitmaken en ieder jaar zoveel geld
overboeken naar Brussel, moeten we zelf ook optimaal profiteren van de mogelijkheden, lees
subsidies, die de EU ons biedt. Iedere euro die we terug kunnen laten vloeien in de Zeeuwse
economie MOETEN we pakken.

Voorzitter, dank u wel!