Vragen aan GS over Digitale Agenda

Vergadering Commissie Economie van Zeeland d.d. 13 november 2015

Vragen aan Gedeputeerde Staten betreffende de Digitale Agenda Zeeland, van het burgercommissielid Vincent Bosch, Statenfractie Partij voor de Vrijheid in Zeeland.

Toelichting:

De technologie staat niet stil. Hoe sneller onze apparatuur wordt, hoe groter onze behoefte naar snel(ler) internet zal worden. Niet alleen onze behoefte, maar ook de noodzaak.
We leven in een tijd waarin we afhankelijk zijn van de digitale infrastructuur. Van cruciaal belang daarbij, is dat we als provincie niet achter geraken wat betreft de uitrol van een performante infrastructuur.
Ondanks dat het door Stratix uitgevoerde onderzoek vergaand is, is het wel een onderzoek van bijna twee jaar geleden: een eeuwigheid in de digitale wereld! Naast dat er nieuwe vraagstukken bijgekomen zijn, blijven er enkele altijd actuele vragen, waarop de PVV graag een antwoord van GS tegemoet ziet.

Vraag 1: Heeft GS onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het blazen van glas door het riool? Zo nee: waarom niet en is GS bereid dit te alsnog onderzoeken?

Vraag 2: Is GS het met de PVV eens, dat als Delta destijds verkocht was n.a.v. de WON en in navolging van andere provincies, het bedrag dat hiermee vrijgekomen was, aangewend had kunnen worden voor de aanleg van Glasvezel in Zeeland? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3: Inmiddels is KPN begonnen met het aanbieden van 4G-Thuis abonnementen (1 zie link onderaan dit artikel) . Is GS in dialoog gegaan met (de grote) providers wat de mogelijkheden waren betreft deze techniek? Zo nee, waarom niet en is GS bereid dit alsnog te doen?

Vraag 4: Heeft het aandeelhouderschap in Delta gezorgd voor een belangenconflict aangaande het onafhankelijk onderzoek doen naar de verschillende mogelijkheden betreffende de digitale infrastructuur, dan wel tijdens het al dan niet bespreken van de mogelijkheden met derde partijen?

Vraag 5: Wat doet GS op dit moment, naast het verschaffen van een “lening” aan Greenet, om de uitrol van een performante infrastructuur te bevorderen en de verdere vorming van een digitale tweedeling tegen te gaan?

Vraag 6: Heeft GS geïnformeerd bij instanties zoals het Rijk, dan wel de EU, of er mogelijkheden zijn om de verbetering van onze digitale infrastructuur een boost te geven middels subsidie? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7: Heeft GS zichzelf toegestaan eens van blik te wisselen en na te denken over het eerst uitrollen van glasvezel naar alleen de buitengebieden, daar de overige huishoudens thans beschikken over een snelle internetverbinding via bijv. de kabel of ten minste VDSL? Zo ja, hoe dacht GS hierover? Zo nee, is GS bereid het probleem eens van deze kant te benaderen?

Vraag 8: Waarom heeft GS, al is het slechts een minimale bijdrage, geen reservering gedaan in de Begroting 2016 voor de bevordering van de uitrol van glasvezel, met de kennis dat marktpartijen zonder financiële steun minder, dan wel niet bereid zijn om glasvezel uit te rollen naar het buitengebied?

Vraag 9: Heeft GS op dit moment voorhanden hoe afhankelijk bijv. de thuiszorg is van een performante verbinding? Zo ja, sluit de praktijk aan bij de behoefte? Zo nee, waarom heeft GS dergelijke vitale informatie niet paraat?

Vraag 10: Is de regelgeving aangaande de aanleg van bekabeling (in het buitengebied) soepel genoeg dat deze geen extra obstakel vormt voor marktpartijen om te investeren in de uitrol van een netwerk? Zo nee, welke acties gaat GS ondernemen zodat dit obstakel z.s.m. verholpen kan worden?

Vraag 11: Hoe gaat de provincie op dit moment om met bedrijven, instellingen en particulieren die het heft in eigen hand nemen en zogezegd zelf “de schop in de grond zetten”?

Vraag 12: Heeft GS actief de samenwerking met gemeenten opgezocht om de uitrol van glasvezel mogelijk te maken? Zo ja, wat was hiervan de uitkomst? Zo nee, waarom niet?

Vraag 13: Is GS bereid een enquête uit te schrijven om te onderzoeken wat de behoefte is van de burger m.b.t. FttH en wat de burger eventueel bereid is zelf bij te dragen aan de kosten hiervoor? Zo nee, waarom niet?

1: http://tweakers.net/nieuws/106226/kpn-introduceert-twee-vast-internet-abos-via-4g-voor-afgelegen-woningen.html